Visszatért - Kápolna megáldás a Gimiben

Visszatért - Kápolna megáldás a Gimiben


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 22, 2022  |  Hírek

 


Isten, a mi irgalmas Atyánk
töltse be jelenlétével az imádságnak ezt a házát.
Szentlelkének ereje tisztítsa meg templomát,
amely mi magunk vagyunk.

 

 

Milyen kedves a te hajlékod, Seregek Ura és Istene, boldogok kik házadban élnek, s téged dicsérnek mindörökké.

 


Kedves testvéreim, örömmel jöttünk össze,
hogy az Úr áldozatát ünnepelve megáldjuk megújított kápolnánkat.
Vegyünk részt áhítattal ezen a szent ünnepen:
hallgassuk hittel Isten igéjét,
hogy ez a mi közösségünk, amely a keresztvíz által született újjá,
és Krisztus áldozatából nyert tápláló erőt,
lelki templommá növekedjék,
és összegyűlve itt az oltár körül
gyarapodjék az égi szeretetben.

 

 


Midőn ezt a házat ünnepélyesen megáldjuk,
könyörögve kérjük, testvéreim, Urunkat, Istenünket,
hogy áldja meg ezt a vizet.

 

Istenünk,
áldásoddal szenteld meg ezt a vizet,
hogy ránk és ennek a kápolnának a falaira hintve
emlékeztessen arra az üdvösséges fürdőre,
amellyel Krisztusban megtisztulva a Szentlélek templomává lettünk.

 

 

Istennek ez a háza visszhangozza mindig az Ő igéjét,
amely feltárja előttetek Krisztus titkát,
és üdvösségünkön munkálkodik az Egyházban.

 

Örvendj és ujjongj, Sion leánya, mert íme, eljövök majd és nálad lakom! – mondja az Úr.

 

Ragyogj fel Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és fölragyogott már fölötted a te Uradnak dicsősége.

 

Krisztus világossága fényeskedjék az Egyházban,
hogy minden nép megismerje a teljes igazságot.
 

 

Az Úr segítsen minket kegyelmével,
hogy a Szentlélek indításait követve
az Egyház élő tagjai legyünk.

 

Tedd az Egyházat szentséges templommá, amelyben az emberek a Te isteni műveidet megtapasztalják, 
-hallgass meg Urunk!

 

Szűz Mária közbenjárására ajándékozd meg mindazokat a te békéddel, akik bármivel is támogatták az imádságnak ezt a házát,
-hallgass meg Urunk!

 

Szent Imre herceg közbenjárására ajándékozd a te kegyelmi segítségedet iskolánk tanárainak, tanítóinak, nevelőinek, diákjainak és a kisegítő személyzetnek, hogy mindig a jóság és a szeretet vezérelje minden tettünket,
- hallgass meg Urunk!

 

Loyolai Szent Ignác és szentéletű szerzetestársai közbenjárására segítsd a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, hogy egyre jobban meglássák benned az egyedüli irgalmas Istent, 
- hallgass meg Urunk!

 

Segítsd az embereket, hogy bízni tudjanak ígéreteidben, és hittel keressenek téged imádságaikkal ezen a helyen,
  - hallgass meg Urunk!


Imádságunk, mint a tömjénfüst szálljon eléd Istenünk. 
Amint ezt a házat betölti a tömjén illata, 
ugyanúgy járja át az Egyházat
Krisztus evangéliumának lelke.

 

Az örvendező Egyház adományai…

 

Istenünk, segítsen minket Szent Fiad,
szabadítson meg gyarlóságainktól,
és tegye kedvessé előtted áldozatunkat.

 

Áldott vagy Urunk, mindenség Istene… 

 

Isten úgy szeretett minket, hogy Üdvözítőt küldött nekünk,
aki testvérünkké lett;
ezért merünk így imádkozni:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem, mely értetek adatik.

 

Eukarisztia – Hálaadás 
 

Köszönet a fotókért Sükösd György XI. E osztályos tanulónak.