Megyei informatika tantárgyverseny

Szerző: | 2017. március 13. | Eredmények, Hírek, Hírek

2017. már­ci­us 11-én ke­rült meg­ren­de­zés­re a me­gyei in­for­ma­ti­ka tan­tárgy­ver­se­ny.

Is­ko­lán­kat ti­zen­négy ta­nu­ló kép­vi­sel­te, ki­len­cen díj­jal tér­tek haza:

Do­bai-Pa­ta­ky At­ti­la (9. A): I. hely

Pe­lok Ba­lázs-Ist­ván (10. A): I. hely

Szász At­ti­la (12. A): II. hely

Tó­fal­vi Ta­más (12. A): II. hely

Bor­báth Al­pár-Gá­bor (10. A): III. hely

Ka­ra­mán Hu­nor (11. A): III. hely

Fe­rencz Zsolt (12. A): III. hely

Mi­hály Dé­nes (10. A): di­csé­ret

God­ra Ádám (11. A): di­csé­ret

 

Gra­tu­lá­lunk ne­kik, és to­váb­bi sok sikert kí­vá­nunk.

Dé­nes Il­di­kó
God­ra Haj­nal
Szé­lyes Emő­ke

Kapcsolódó tartalmak