Belső rendszabályzat

Belső rendszabályzat


A TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM
BELSŐ RENDSZABÁLYZATA


I.    fejezet
Általános rendelkezések

    1. cikkely: Az alábbi szabályzat a Tamási Áron Gimnázium szervezésével és működésével kapcsolatos megállapításokat tartalmaz, a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt következő  törvények alapján:

 

 •  Legea Educației Naționale (Legea Nr. 198/ 04.07.2023) cu completări și metodologii de aplicare a acestei legi, intrate în vigoare ulterior;
 •  ROFUIP aprobat prin ordinal de ministru nr. 4183 /04.07.2022
 •  Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
 • OM 4721/2016 Statutul elevilor
 • Legea nr. 35 / 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;  
 • Ordinul MECȘ nr. 4621/2015

    2. cikkely: A vezető, az oktató, a kisegítő-oktató, a kisegítő személyzetnek, valamint a tanulóknak és szülőknek egyaránt kötelező betartania az iskola Belső Rendszabályzatát.

 

II.    fejezet
Az oktatás megszervezése

    3. cikkely: A Tamási Áron Gimnáziumban előkészítő, elemi, gimnáziumi, középiskolai és nappali tagozatos egészségügyi posztliceális oktatás folyik, az érvényes beiskolázási terv alapján, az 2023 07.04/198-es számú Tanügyi törvénynek megfelelően.
    4. cikkely: Az előkészítő valamint a gimnáziumi oktatásba való beiskolázás a szülők által benyújtott írott kérés alapján történik, a beiskolázási terv, a Tanügyminisztérium által kiadott érvényes módszertan, valamint a törvény által jóváhagyott maximális osztálylétszám alapján. Az V. osztályba való beiratkozás során előnyt élveznek az iskolánkban végzett IV. tanulók.. A tanulók szétosztása párhuzamos osztályokba és csoportokba az igazgató hatáskörébe tartozik.
    5. cikkely: A középiskolai oktatásba való beiskolázás a képességvizsga, a beiskolázási terv, az érvényes Tanügyminisztériumi módszertan, valamint az általa meghatározott létszám alapján történik.
(1) A középiskolai oktatásban elméleti és teológia osztályok működnek, melyeket a beiskolázási terv határoz meg. A beiskolázási tervet az iskola Vezetőtanácsa állítja össze és a Nevelő Tanács hagyja jóvá.
 (2) A római-katolikus teológia osztályokban amennyiben tanév végén 8- nál kisebb magaviseleti jegyet kap egy tanuló, nem folyatathatja tanulmányait ebben az osztályban.
(3) Tekintettel az iskolánk hagyományaira, a Római Katolikus Egyház azon kérésére, hogy legyen iskolánkban egy római-katolikus vonal (elemi, gimnáziumi és évfolyamonként egy osztály a középiskolai szinten) iskolánk elvárja az elemista és gimnazista szülőktől, hogy kérjék a hittan oktatását. A többi középiskolai osztályban is ajánljuk a hitoktatást felekezeti hovatartozás szerint.
    6. cikkely: A középiskolai oktatásban a különböző szakirányú osztályok kialakítása úgy történik, hogy az intézmény figyelembe veszi a saját oktatási ajánlatát, figyelembe véve az iskolában oktatott idegen nyelveket, a tanulók igényeit, valamint azt, hogy a lehetőségeknek megfelelően a felekezeti osztályokba római-katolikus vallású tanulókat vegyenek fel. Az osztályok kialakítása továbbá úgy történik, hogy az egy osztályba kerülő tanulók vizsgán elért általánosai megközelítsék egymást. A tanulók elosztása legkésőbb egy héttel az iskolakezdés előtt történik. Az osztályok és esetleges csoportok kialakítása az igazgató hatáskörébe tartozik.
    Amennyiben a kezdő IX.-es tanulók közül, a haladó szinten tanult idegen nyelvekből az azonos jellegű osztályokból (reál illetve humán) nincsen a törvény által előírt min. 7 tanuló, az iskola fenntartja azon jogát, hogy a tanulókat olyan csoportokba irányítsa, amelyek működőképesek. A szakos tanár kötelezettsége a tanulók felzárkóztatása az első tanév során.  A 7-1O tanulóból álló csoportok akkor működhetnek, ha erre a Megyei Tanfelügyelőség engedélyt ad.
    Ellenezzük a különböző jellegű (reál-humán) osztályokból kialakított vegyes csoportokat.
    7. cikkely: Az állami egészségügyi posztliceális oktatás az udvarhelyi kórházzal kötött szerződés alapján működik, amely figyelembe veszi az Oktatási és Kutatási Minisztérium által jóváhagyott beiskolázási tervet, valamint a tanulókkal és szülőkkel/törvényes gyámmal kötött beiskolázási szerződést. A beiskolázás – a törvénynek megfelelően – felvételi vizsga alapján történik, érettségivel rendelkező tanulók számára. Amennyiben üres helyek maradtak, speciális engedéllyel beiratkozhatnak érettségivel nem rendelkező tanulók is, akik kötelezik magukat, hogy max. 2-éven belül leteszik az érettségi vizsgát. Ellenkező esetben elvesztik jogukat, hogy folytathassák tanulmányaikat.
    8. cikkely: Az iskola beiskolázási szerződést köt minden tanuló szüleivel, valamint a tanulóval, amelyben rögzítjük mindkét fél kötelezettségeit és jogait.


III.    fejezet
Az iskola irányítása

    9. cikkely: A Tamási Áron Gimnázium irányítása a 2023.07.04/198. sz. Nemzeti Tanügyi törvény 36., 40,41,115,128,248,250-es cikkelyeineknek értelmében az igazgató, az aligazgató, a Vezetőtanács, a Pedagógiai tanács által történik.
    10. cikkely: A posztliceális tagozat élére az udvarhelyi kórház kinevez egy irányító személyt aligazgatói minőségben.
    11. cikkely: Az oktató, a kisegítő-oktató, valamint a kisegítő személyzet hatáskörét a 2023.07.04/198. sz. Nemzeti Tanügyi törvény értelmében az igazgató által jóváhagyott munkaköri leírás tartalmazza.
    12. cikkely: Az iskola Vezetőtanácsát a 2023.07.04/198 sz. Törvény 41. cikkelye értelmében 13 tag alkotja:

 

 • igazgató
 • 4 tanár
 •  a Szülőbizottság képviselői – 3 tag
 •  a székelyudvarhelyi Tanács képviselője – 2 tag
 •  a Polgármesteri Hivatal képviselője – 1 tag
 •  a városi kórház részéről – 2 tag


Megfigyelői státus:

 

 • megfigyelői státussal részt vesz az iskolai szakszervezeti felelős
 • a Tamási Áron Diákszövetség elnöke – megfigyelői státussal, a diákságot érintő kérdések tárgyalásakor


IV.    fejezet
Az oktató személyzet

    13. cikkely: Az oktató személyzet jogait és kötelességeit 2023.07.04/198 sz. Nemzeti Tanügyi  törvény, az 4183/04.07.2022-es Országos Iskolai Rendszabályzat  alapján az igazgató által jóváhagyott munkaköri leírás tartalmazza, amely aláírás után válik kötelezővé.
    14. cikkely: Minden tanárnak iskolai szolgálatot kell teljesítenie a tanintézményben. A szolgálatosság feladatköre mellékletként csatolva van a Belső Rendszabályzathoz. A  szolgálatos tanár mindig kint tartózkodik az udvaron és a folyosókon. A szolgálatos tanárt az igazgató osztja be, feladatait az iskola igazgatósága határozza meg. Személyes problémák esetén a tanár szabadnapokat kérhet, a helyettesítő tanár nevét és annak aláírását tartalmazó kitöltött kérés alapján, melyen szerepelnie kell az igazgatóság jóváhagyásának is. Ugyanaz vonatkozik az iskolai szolgálatra is.

A SZOLGÁLATOS TANÁROK FELADATKÖRE

•    Az iskolában egyidejűleg 4-6 tanár végez szolgálatot.
•    A szolgálatos tanárok hetente váltják egymást az igazgatóság által a tanév elején meghatározott rend szerint.
•    A kapunál a szolgálatos tanároknak a tanítás előtt 30 perccel meg kell jelenniük.
•    Az órák közötti szünetekben a folyosókon, ill. az udvaron kell tartózkodniuk, ott vigyáznak a rendre, és ellenőrzik a tantermekben tartózkodó diákokat is 15:10-ig.
A szolgálatos tanárok közül kettő mindig az udvaron tartózkodik. a többi kettő-négy tanár az épületben, a folyósokon felügyeli a rendet, illetve benéz az osztálytermekbe, kinyittatja az ablakokat, vigyáz arra, hogy a mosdók előtt ne gyűljön össze nagy sor.
•    Tanítás után bezárják a naplókat.
•    A bejáratoknál a szolgálatos tanárok reggel ellenőrzik az egyenruhát. Nyolc órakor minden kaput bezárunk. Aznap már nem jöhet be a tanuló az iskolába és a napja igazolatlan lesz. Napközben az épületből kimenni szigorúan tilos. Különlegesen fontos esetekben kérezési lapot kell kitöltsön a diák, amivel csak osztályfőnök/ igazgató vagy igazgatólyettes engedheti el. A kérezési lapot az illető helyen (ahová kérezett a tanuló) láttamoztatni kell (aláírás, pecsét). Csak jól meghatározott ok esetén -ami délután nem végezhető el- engedhető el a tanuló.
•     Felügyel arra, hogy a diákok ne kövessenek el fegyelmi kihágásokat: pl. verekedés, káromkodás, személyzettel való csúnya beszéd, fikáztatás, dohányzás, italozás, drogozás stb.
•    A szolgálatos tanárok ellenőrzik a mosdók rendeltetésszerű használatát.
•    A szolgálatos tanár köteles a rábízott épületrészben, illetve az udvaron felügyelni a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi járványügyi előírások, szabályok betartását.
•    Ha a szolgálatos tanár fegyelmezetlenséget, károkozást tapasztal, a rendetlenség fajsúlyától függően saját hatáskörében intézkedik, vagy az esetet azonnali hatállyal jelenti az osztályfőnöknek, illetve az igazgatóságnak.
•    Ha valamelyik tanuló rosszul érzi magát, lekíséri a rendelőbe, értesíti az oszstályfőnököt/ igazgatóságot, akik a maguk rendjén hívják a szülőket/ iskolaorvost/ mentőt.

 
    15. cikkely: Minden tanár köteles az órarendben megjelölt helyettesítési órákban az épületben tartózkodni, a szolgálatos tanár vagy az igazgatóság kérésére az esetleges helyettesítéseket megoldani.
    16. cikkely: Minden tanár köteles megjelölni a fogadóórákat, és fogadni a szülőket
    17. cikkely: Szigorúan tilos a tanulók előtt más tanár, iskolai személyzet, igazgatóság minősítgetése, kibeszélése.
    18. cikkely: Tilos az igazgatóság tudta nélkül osztályt elengedni óráról. Tanulót óráról az igazgatóság vagy az osztályfőnök írásos jóváhagyás alapján engedhet el.
    19. cikkely: Felmérő időszakokban a tanárok kötelesek egyeztetni a diákokkal, naponta egy, hetente pedig legtöbb két felmérő írása érdekében.
    20. cikkely: A tanár köteles a szünet időtartamát és ritmikus osztályozást betartani.
    21. cikkely: A tanár nem küldhet diákot a napló után.
    22. cikkely: A tanár sem fizikailag sem szóval nem bántalmazhatja a diákot és nem is alázhatja meg.


V.fejezet
A tanulók

A tanulói minőség megszerzése:
    23. cikkely: A kötelező oktatásban a tanulói minőséget a szülők/törvényes gyám által benyújtott írott kérés vagy az iskola által rendezett vizsga alapján lehet megszerezni.
    24. cikkely: Az elemi, középiskolai illetve posztliceális oktatásban a tanulók beiskolázása a beiskolázási terv által meghatározott létszámban a felvételi szabályzat vagy az Oktatási Minisztérium által kidolgozott követelményrendszer alapján történik.

 

A tanulói minőség gyakorlása:
    25. cikkely: A tanulói minőség gyakorlása az óralátogatást, valamint az iskola programjában létező összes kötelező tevékenységen való részvételt feltételezi. A jelenlét ellenőrzését minden órán a szaktanár végzi, majd kötelező módon beírja a hiányzásokat.
    26. cikkely:
(1). A hiányzások igazolása a következő iratok alapján lehetséges:

a.    az iskola- vagy családorvos által kiadott igazolás
b.    egészségügyi intézmény által kiadott igazolás vagy orvosi bizonylat, abban az esetben, ha a tanulót kórházban kezelték
c.    a szülők/törvényes gyám írott kérése, amelyet az igazgatóhoz intéz. Ezt a kérést az igazgatónak kell jóváhagynia az osztályfőnökkel való tanácskozás után, évente legtöbb 6 munkanapot (40 óra) de nem haladhatja meg egy tantárgyból az óraszám 20%-át.
 

(2). A hiányzásokat az osztályfőnök hetente igazolja a megfelelő igazolások bemutatásakor.
(3). O.-IV. osztályos tanulók esetében a szülőnek/ törvényes gyámnak személyesen kell bemutatnia az osztályfőnöknek a hiányzást igazoló iratokat.
(4). A hiányzást igazoló iratokat a tanuló iskolába való visszatérésétől számított hét napon belül be kell mutatni. Az igazolásokat az osztályfőnök őrzi a tanév végéig.
(5). Minden igazolásnak tartalmaznia kell annak az orvosi rendelőnek a pecsétjét, ahova a tanuló tartozik.
(6). Ha a (4)- es bekezdésben említett határidőt nem tartják be, ez maga után vonja a hiányzások igazolatlanná nyilvánítását.
(7). Sportintézmények és kulturális intézmények írott kérésére az igazgató jóváhagyhatja azon diákok hiányzásainak igazolását, akik edzőtáborokban, helyi-, nemzeti- és nemzetközi versenyeken vesznek részt, azzal a feltétellel, hogy bepótolják az anyagot, hogy befejezhessék az iskolai évet.
(8). Évenként 20 igazolatlan hiányzás esetén vagy egy tantárgy óraszámaiból egy évben történő 20%-os igazolatlan hiányzás esetén egy magaviseleti jegyet vonunk le.

Az igazolatlan hiányzásokat tilos piros színnel bekarikázni.

    27. cikkely: Az a szaktanár, aki felkészíti a diákokat tantárgy- illetve sportversenyekre, felmentheti a tanulót az óralátogatás kötelezettsége alól, azzal a feltétellel, hogy az illető tanuló bepótolja az anyagot, hogy befejezhesse az iskolai évet. A felkészítés az iskolában zajlik. A megyei és annál magasabb szintű versenyekre való felkészítésre egy hetet lehet kivenni a tanulókat, előre jóváhagyott névsor alapján (a következő iskolahéten lehetőséget kell adni a diáknak hogy, bepótolja az elmaradást más tantárgyakból).
Sem a tanár, sem az osztályfőnök nem engedheti el az osztályt az igazgatóság engedélye nélkül.

    28. cikkely: (A késéseket „î” betűvel kell bevezetni a naplóba, három késés után az osztályfőnöknek igazolatlant kell beírnia.)
Nyolc órakor minden kaput bezárunk. Aznap már nem jöhet be a tanuló az iskolába és a napja igazolatlan lesz. Napközben az épületből kimenni szigorúan tilos. Különlegesen fontos esetekben kérezési lapot kell kitöltsön a diák, amivel csak osztályfőnök/ igazgató vagy igazgatólyettes engedheti el. A kérezési lapot az illető helyen (ahová kérezett a tanuló) láttamoztatni kell (aláírás, pecsét). Csak jól meghatározott ok esetén -ami délután nem végezhető el- engedhető el a tanuló.

 
A tanulók jogai
         29. cikkely: A Tamási Áron Gimnázium diákjai a középiskolai és posztliceális oktatási intézmények szervezési és működési szabályzatában rögzített, tanulókra vonatkozó összes törvényes joggal rendelkeznek.
         30. cikkely: A Tamási Áron Gimnáziumban diáktanács működik. A Tamási Áron Diákszövetség olyan önálló szabályzattal rendelkező jogi személy, amely megfelel a jelen szabályzatnak.
         31. cikkely: A tanulóknak saját ujságjuk van, az Ébredés, melyet az igazgató által kinevezett tanár vezetésével írnak és szerkesztenek.
         32. cikkely: A tanárok irányításával a diákok ingyenesen használhatják az iskola tulajdonában levő tárgyakat és berendezéseket valamint a jóváhagyott programok szerint az iskolai tornatermeket és sportpályákat.
         33. cikkely: A tanulók beiratkozhatnak az iskola keretén belül működő körökre: komédiTÁsok, Gereben, Vox Gimiensis, sportedzések stb. Az iskola támogatja ezeket a köröket, valamint a tanulók szervezeteit is.

Különleges esetekben (külföldi programok) az osztályfőnök egy tanévben legtöbb 2 napot igényelhet. Fegyelmi kihágások esetén az igazgatóság megvonhatja az osztály szabadnapjait.
      

      34. cikkely: Minden osztálynak joga van egy szabadnaphoz egy iskolai évben iskolán kívüli tevékenységekre (kirándulás, sporttevékenységek, kulturális tevékenységek stb.), amelyeket az osztályfőnök szervez és felügyel.

A tanulók kötelezettségei:
      35. cikkely: A Tamási Áron Gimnázium minden tanulójának (előkészítő osztály- XII osztály) kötelessége az iskolai egyenruha viselése a hivatalos iskolai program alatt (8:00- 15:00), illetve az igazgatóság által meghatározott iskolai rendezvényeken. Az egyenruha a fiúknál: sötétkék nadrág, világoskék ing, iskolacímeres sötétkék zakó.
A lányok egyenruhája: sötétkék nadrág vagy egyenruhaszoknya, világoskék ing, iskolacímeres bordópiros zakó.
Az egyenruha a gimis öntudat, imázs része. Viselését ellenőrzi a szolgálatos tanár, az osztályfőnök, az óraadó tanár, az igazgatóság. Kétszeri megszólítás után az igazgatóság figyelmeztető levelet küld a szülőknek, háromszori megszólítás után egy magaviseleti jegyet vonunk le.
A farmer nem minősül egyenruhának.
     

     36. cikkely: a tanuló köteles az általános emberi normák betartására
     37. cikkely: a tanuló köteles óvni önmaga és társai testi épségét, osztályközössége, az iskola becsületét, növelni jó hírét, tisztelni tanárait, nevelőit, az intézmény dolgozóit.
     38. cikkely: a tanuló köteles a belső rendszabályzat, a munka-, tűzvédelmi-, baleset-megelőzési szabályokat megismerni és betartani. Ezek ismertetése az osztályfőnökök illetve a szaktanárok feladata.
     39.cikkely: abban az esetben, ha a tanár szünet után 15 perccel nem érkezik meg az
      osztályba, a szolgálatos tanuló jelenti az igazgatóságnak
     40. cikkely: megtéríteni az iskola javaiban okozott károkat illetve az elvesztett vagy a megrongált tankönyvek árát is

     41. cikkely: Minden tanulónak (előkészítő osztálytól – a posztliceális tagozatnak is) szigorúan tilos:


a.    megrongálni olyan iskolai dokumentumokat, mint naplók, ellenőrzők, anyakönyvek
b.    módosítani olyan iskolai dokumentumokat, mint naplók, elklenőrzők, diplomák, anyakönyvek stb.
c.    megrongálni az iskola tulajdonában levő javakat, tankönyveket. Az iskola területén folyó felújítási munkálatok fokozott figyelmet, türelmet és elővigyázatosságot követelnek. Mindenki csak a biztonságos iskolai területeket használhatja.
d.    az iskola területére behozni és terjeszteni olyan írásokat, amelyek tartalmuknál fogva támadást jelentenek az ország függetlenségére, önállóságára és nemzeti egységére, vagy amelyek az erőszakot és intoleranciát támogatják
e.    szervezni és részt venni olyan tiltakozó mozgalmakon, amelyek hatással vannak, esetleg akadályozzák az oktatási tevékenységet vagy a tanulók órán való részvételét
f.    elzárni azokba a helyiségekbe vezető bejáratot, ahol az oktatás folyik
g.    birtokolni és fogyasztani a tanintézmény területén és azon kívül drogokat, alkoholt, dohányt, és szerencsejátékon részt venni. A tiltás áthágása súlyos következményekkel jár. Első megszólítás után már felhívatjuk a szülőket, és kilátásba helyezzük a magaviseleti jegy levonását.
h.    az iskola és a bentlakás területén és közvetlen környezetében a bármilyen fajta cigaretta, enrgiaitalok, alkohol es drogok vagy annak minősülő készítmények fogyasztása
i.    behozni az iskola területére bármilyen típusú fegyvert, vagy olyan fegyvernek minősülő eszközöket, mint töltények, petárda stb., amelyek veszélyeztethetik a tanulók és az oktatói személyzet testi- lelki épségét
j.    birtokolni és terjeszteni obszcén vagy pornografikus jellegű anyagokat
k.    mobiltelefont használni órák, vizsgák és versenyek alatt. Tilos videofelvétel és fotó készítése előzetes engedély nélkül. Az előkészítő- VIII. osztályokban egyáltalán nincs engedélyezve a mobiltelefon használata, kivéve, ha a szaktanár kérésére és az ő irányítása, ellenőrzése alatt történik. A szabályszegés első alkalommal a mobiltelefon leadását vonja maga után, első alkalommal 3 munkanapra, második alkalommal egy hónapra, harmadik alkalommal pedig az iskolai év végéig, és ez már magaviseleti jegy levonásával jár. A telefont csak a szülőknek adjuk vissza. A IX-XII. osztályokban a szaktanár felírja, egy a tanáriban kifüggesztett listára annak a tanulónak a nevét, akitől a telefont elvette. A telefont csak a szülőknek adhatja vissza a szaktanár. Ha ugyanazon tanulótól háromszor elvették a telefont, egy magaviseleti jegyet vonunk le. A posztliceális tagozaton az osztályfőnök és az osztály közötti egyesség alapján használhatják vagy nem a mobiltelefont.
l.    hamis bombariadó hírét kelteni
m.    magatartással vagy beszéddel erőszakot kinyilvánítani, vagy sértegetni az iskolatársakat, illetve az oktatói személyzetet, kisegítő személyzetet. Iskolánk alapelvei szerint a zéro tolerancia elvét követjük az erőszakkal szemben.
n.    tartózkodni azon a folyosón, amelyre az irodák és a tanári ajtója nyílik, kivéve nagyszünetben, mikor a tanulóknak a titkárságra mehetnek hivatalos ügyben
o.    órák alatt elhagyni az iskola területét érvényes írásos engedély nélkül.
p.    feltűnő divatékszerek, világító cipők, fiúknak fülbevaló, látható helyen testékszerek viselése
q.    a haj, arc kihívó festése
r.    a köröm csak a természeteshez hasonló színekre lehet festve és rövid kell legyen – szigorúan tilos feltűnő manikűrkreációk viselése
s.    ápolatlan, rendezetlen, kirívó frizura, feltűnően festett haj viselése
t.    a környezetüket, padjukat szemetesen hagyni
u.    az iskola, a tanulótársak bármilyen javainak eltulajdonítása
v.    az iskolába bármilyen catering szolgáltató által enni és innivalót behozatni

 


A tanulók büntetése:
       42. cikkely: A tanulókra mért büntetések a Középiskolai tanintézmények szervezési és működési szabálya értelmében a következők: (az f. és g. pontok nem alkalmazhatók az általános iskolai oktatásban):


a.    szóbeli figyelmeztetés
b.    osztály előtti/ osztálytanács előtti/ Nevelő Tanács előtti megrovás
c.    írásbeli megrovás
d.    az ösztöndíj ideiglenes vagy végleges megvonása
e.    órákról való kitiltás 3- 5 napig (kiszabott iskolai tevékenység végzése)
f.    áthelyezés párhuzamos osztályba
g.    figyelmeztető értesítés a kicsapásról (XI, XII. osztályok)
h.    kicsapás (XI, XII. osztályok)

    43. cikkely: Az iskola minden tanulójára vonatkozik, hogy a tanórák összességéből minden 10 igazolatlan hiányzásra, illetve egy évben az egy tantárgyra eső tanórák összességéből 10% igazolatlan hiányzásra levonnak egy magaviseleti jegyet.
    44. cikkely: A figyelmeztető értesítést a kicsapásról az igazgató és az osztályfőnök írásba foglalja azon tanulók számára, akik egy iskolai évben 20 igazolatlan hiányzást kaptak különböző tantárgyakból, vagy egyetlen tantárgy óráinak 15%-át mulasztották.   

   Az értesítést a szülőnek/ törvényes gyámnak, illetve a 18. életévét betöltött tanulónak kézbesítik, akinek alá kell írnia az okmányt.
  

    45. cikkely: A kicsapást évi 40 (és annál több) igazolatlan hiányzás esetén alkalmazzák, illetve ha a tanuló egyetlen tantárgy óráinak 30%-át mulasztotta.
    46. cikkely: A tanuló által okozott kárt a szülők fizetik ki.
    47. cikkely: Azokat a telefonokat, amelyekkel a tanulók zavarják az orákat, a tanár elveszi,  a könyvelőségi páncélszekrényébe helyezi el és csak a szülőnek adhatóak át.
    48. cikkely: A magaviseleti jegyet az osztályfőnök állapítja meg, miután tanácskozott az illető osztályban oktató tanárokkal. A 7-es alatti magaviseleti jegyet a Pedagógiai Tanács előtt kell megvitatni. Ha a Pedagógiai tanács úgy dönt, hogy egy tanulónak le kell vonni a magaviseleti jegyét, az osztályfőnöknek ebben a döntésben nincs vétójoga.

A tanulók áthelyezése:
  49. cikkely: A tanulók áthelyezését a Tanügyminisztérium által jóváhagyott  Országos Iskolai Rendszabályzat 198/ 04.07.2023-as tanügyi törvény  határozza meg. 2023 szeptemberétől az 198/ 04.07.2023-as tanügyi törvény alapján egy liceumi osztályban az osztálylétszám max. 26 lehet. Ennek értelmében 2023/24-es tanévben nem áll módunkban semmilyen áthelyezési kérelemnek eleget tenni, kivéve ha cseréről van szó, úgy hogy az osztálylétszám ne változzon.
  50. cikkely:
(1) A tanulók más tanintézményből való áthelyezése a Középiskolai tanintézmények szervezési és működési szabályzatának megfelelően történik. Az áthelyezést az iskola Vezetőtanácsa vagy adott esetben a Megyei Tanfelügyelőség kell jóváhagyja.
(2) Indokolt esetben a Vezetőtanács eltekinthet az előírt nagyobb felvételi, vagy év végi általánostól.

 

VI.fejezet
Az iskola keretén belül működő alapítványok és más szervezetek

   51. cikkely: A jogi személyként létező alapítványok, amelyek az intézmény keretén belül fejtik ki tevékenységüket, anyagi segítséget nyújtanak az iskolának. Az alapítványok rendszabályzattal, kuratóriummal, saját cenzorokkal, saját könyveléssel rendelkeznek. Az igazgatónak joga van ellenőrizni ezen alapítványok tevékenységét.
   52. cikkely: Alapítványok:

 • a Tamási Áron Véndiák Egyesület
 • a HEBE Alapítvány

   53. cikkely: Az iskolában működő Szülőbizottságot az osztályok szülőbizottsági elnökei alkotják. A Szülőbizottság javaslatot tehet egy általuk megszabott összeg gyűjtésére, amellyel a szülők hozzájárulnak a tanintézmény működéséhez és a tanintézmény berendezéseinek korszerűsítéséhez. A szülői hozzájárulást az osztályok szülőbizottsága gyűjti össze félévente.
   54. cikkely: A fent említett szervezeteken kívül tilos pénzt gyűjteni.

VII.  fejezet
   A kisegítő személyzet

   55. cikkely:  (1) A titkárság, a könyvelőség, a gondnokság, a könyvtáros, a laboráns, a rendszergazda és a nevelők az intézmény igazgatójának vannak alárendelve.
                       (2) Az igazgató által jóváhagyott munkaköri leírások tartalmazzák az összes munkakörben kötelező feladatokat és a munkaprogramokat.

 

 

 

Regulament de Ordine Interioară a Liceului Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc

Capitolul I
Dispoziții generale
Art. 1
Următorul regulament cuprinde regulile referitoare la  organizarea și funcționarea Liceului Teoretic „Tamási Áron”, pe baza următoarelor legi și ordine:
•    Legea Educației Naționale (Legea Nr. 198/ 04.07.2023) cu completări și metodologii de aplicare a acestei legi, intrate în vigoare ulterior;
•    ROFUIP aprobat prin ordinal de ministru nr. 4183 /04.07.2022
•     Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
•    OM 4721/2016 Statutul elevilor
•    Legea nr. 35 / 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;  
•    Ordinul MECȘ nr. 4621/2015
Art. 2
Personalul de conducere, personalul de predare, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevii și părinții sunt obligați să respecte Regulamentul de ordine interioară al școlii.


Capitolul II
Organizarea învățământului școlar
Art. 3
În Liceul Teoretic „Tamási Áron” învățământul este organizat conform planului de școlarizare în vigoare, în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023 pe următoarele niveluri:  nivel  pregătitor, nivel primar, nivel gimnazial, nivel liceal și școală postliceală sanitară - învățământ de zi, cu frecvență.
Art. 4
Admiterea în învățământul pregătitor și în învățământul gimnazial se face pe baza unei cereri scrise depuse de părinți, în baza planului de școlarizare, a metodologiei emise de Ministerul Educației, respectiv în baza numărului maxim de elev pe clasă, aprobat de lege. La înscrierea în clasa a V-a au prioritate elevii care au absolvit clasa a IV-a la unitatea noastră școlară. Împărțirea elevilor în grupuri și clase paralele intră în atribuțiile directorului.
Art. 5
Admiterea în învățământul liceal se face pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională, respectiv a metodologiei emise de Ministerul Educației, precum și în baza numărului de locuri aprobate de Ministerul Educației.
(1) În învățământul liceal există clase de teologie care sunt definite în planul de școlarizare. Planul de școlarizare  este întocmit de Consiliul de Administrație și aprobat de Consiliul Profesoral al unității școlare.
(2) În clasele de teologie romano-catolică, dacă un elev are nota la purtare mai mică decât 8 la sfârșitul anului școlar, nu își poate continua studiile la această clasă.
(3) Având în vedere tradițiile școlii noastre, la solicitarea Bisericii Romano-Catolice de a avea o linie romano-catolică în școala noastră ( la nivel primar, gimnazial și o clasă de liceu la fiecare nivel de studiu ), școala noastră se așteaptă ca părinții din clasele primare, gimnaziale și liceale să solicite predarea religiei/ora de religie.  În celelalte clase de liceu, recomandăm educația religioasă în funcție de apartenența religioasă a fiecărui elev.


Art. 6
În învățământul liceal, în organizarea profilurilor se ține cont de propria ofertă educațională, de limbile străine predate în școală, de nevoile elevilor și de includerea elevilor romano-catolici în clasele confesionale.  În organizarea claselor se are în vedere ca mediile elevilor obținute la examenele naționale să fie apropiate.  Repartizarea elevilor are loc, cel târziu, cu o săptămână înainte de începerea anului școlar. Organizarea claselor și a eventualelor grupuri de elevi este competența directorului unității școlare.
În situația în care un elev din clasa a IX-a este la nivel de începător la o limbă străină într-o clasă/grupă unde limba străină respectivă se învață la nivel avansat și nu se realizează efectivul de minim 7 elevi într-o grupă, direcțiunea își rezervă dreptul de a direcționa elevul într-o grupă funcțională. În acest caz profesorul de specialitate are datoria de a pregăti elevul și de a-l aduce la nivelul clasei/grupei pe parcursul anului școlar.  Grupele de 7-10 elevi pot funcționa doar cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean.
Ne opunem grupurilor mixte, formate din clase diferite (real-uman).
Art. 7
Învățământul postliceal sanitar funcționează în baza unui contract încheiat cu spitalul municipal, care are în vedere planul de școlarizare aprobat de Ministerul Educației respectiv contractul de școlarizare încheiat între școala noastră și  părintele/tutorele legal al elevului. În conformitate cu legea, admiterea se face pe bază de examen de admitere pentru elevii cu diplomă de bacalaureat. În cazul în care mai sunt locuri disponibile, se pot înscrie, cu aprobare specială, și elevii care nu au diplomă de bacalaureat, dar cu condiția să obțină diploma de bacalaureat în decurs de 2 ani școlari. În caz contrar, își vor pierde dreptul de a-și continua studiile.
Art. 8
Școala încheie un contract de școlarizare cu părintele fiecărui elev în parte, respectiv cu fiecare elev în parte, în care sunt stabilite responsabilitățile și drepturile ambelor părți.


Capitolul III
Conducerea școlii

Art.9
Conducerea Liceului Teoretic „Tamási Áron”, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023, în baza art. 36., 40,41,115,128,248,250, este formată din director, director adjunct, Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral.
Art. 10
Pentru școala postliceală conducerea Spitalului Municipal desemnează o persoană în funcție de conducere.
Art. 11
Pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic fișa postului este întocmit în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023, cu aprobarea directorului unității școlare. Art. Art. 12 Consiliul de Administrație , în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023, art. 41 are următoarea componență:
•    director
•    4 cadre didactice
•    reprezentanții Consiliului Părinților, 3 membrii
•    reprezentanții Consiliului Local, 2 membii
•    reprezentant al primarului, 1 membru
•    reprzentanți din partea spitalului municipal, 2 membri
În calitate de observator:
•    reprezentantul de sindicat, responsabil la nivelul unității școlare
•    președintele Consiliului Elevilor, în cazuri speciale și specifice

Capitolul IV
Personalul didactic de predare
Art. 13
Drepturile și atribuțiile personalului didactic de predare sunt cuprinse în fișa postului, realizată în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023 și a regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Învățțământ Preuniversitar nr. 4183/04.07.2022 și aprobată de directorul unității școlare. După semnarea fișei postului, acesta intră în vigoare și respectarea conținutului ei devine obligatorie.
Art. 14
Fiecare cadru didactic trebuie să efectueze serviciu pe școală. Atribuțiile serviciului pe școală sunt atașate ca anexă la Regulamentul Intern. Profesorul de serviciu este în permanență afară în curte și pe coridoare. Profesorul de serviciu este numit de director, iar atribuțiile sale sunt stabilite de conducerea școlii. În cazul problemelor personale, profesorul poate solicita zile libere pe baza unei cereri-tip, completată care să conțină numele profesorului suplinitor și semnătura acestuia, care trebuie să fie aprobată de conducerea școlii.  Aceleași reguli sunt valabile și pentru serviciul școlar.
Atribuțiile profesorului de serviciu:
•    În școală, în acelați timp, sunt de serviciu 4-6 cadre didactice;
•    Profesorii efectuează serviciul pe școală prin rotație, săptămânal, pe baza unui orar stabilit de direcțiunea școlii la începutul anului școlar;
•    La intrarea principală profesorul de serviciu are obligația de a fi prezent cu 30 de minute înainte de începerea orelor;
•    În timpul pauzelor, profesorii de serviciu sunt în curtea școlii și pe coridoare și asigură ordinea și disciplina atât pe holuri cât și în sălile de clasă, până la ora 15:10;
Doi dintre profesorii de serviciu sunt permanent ăn curtea școlii în timpul pauzelor, iar ceilalți profesori de servicu sunt pe coridoare și asigură disciplina în timpul pauzelor atât pe hol, cât și în sălile de clasă.
•    După program, încheie dulapul în care se țin cataloagele școlare
•    Dimineața verifică dacă fiecare elev este îmbrăcat în uniforma școlară, dacă poartă masca de protecție și se asigură că fiecare elev, al intrare, s-a dezinfectat pe mâini. la ora 8 se incheie fiecare ușă de acces în unitate. elevii care au întârziat, nu mai pot intra, iar absențele pe ziua respectivă sunt considerate nemotivate. În situații speciale, elevii pot solicita bilet de ieșire care va fi completat și semnat de diriginte/director/director adjunct. elevii sunt obligați să solicite semnarea și ștampilarea biletului de voie în locul unde a fost învoit. Elevul poate fi învoit numai în cazuri bine-motivate.
•    Asigură disciplina elevilor, să nu încalce normele de comportament școlar, ca de ex. bătaie, folosirea unui limbaj injurios, comportament necorsepunzător cu personalul școlii, fumatul, consumul de droguri sau de băuturi alcoolice, agresiuni fizice cu elevii mai mici, etc.
•    Profesorul de serviciu verifică utilizare corespunzătoare a grupurilor sanitare
•    Profesorul de serviciu are obligația să asigure comportamentul civilizat al elevilor, ordinea și disciplina școlară, curățenia școlii și respectarea normelor sanitare, de protecția de siguranță respectiv respecatrea normelor și a regulilor de pandemie.
•    În cazul în care profesorul de serviciu constată nereguli, acționează la locul faptei, sau, în funcție de gravitatea situației, anunță dirigintele clasei sau direcțiunea.
•    În cazul în care un elev are probleme de spnătate, îl conduce în locul special amenajat / izolator și anunță imediat dirigintele elevului / direcțiunea  care la rândul său anunță  părinții / medicul școlar / serviciul de ambulanță.
Art. 15
Fiecare profesor are obligația de a se afla în incinta școlii în timpul orelor marcate special pentru suplinire și să efectueze suplinire la solicitarea profesorului de serviciu / direcțiune
Art. 16
Fiecare cadru didactic are obligația să desemneze o oră de audiență și să primească părinții la audiență
Art. 17
Este strict interzisă blamarea sau criticarea colegilor sau a direcțiunii în fața elevilor
Art. 18
Este interzisă învoirea elevilor de la ore fără cunoștința direcțiunii. Elevul poate pleca doar cu permisiunea scrisă a dirigintelui sau a direcțiunii.
Art.19
În perioada evaluărilor interne, profesorul are obligația să anunțe elevii și să stabilească de  comun acord data evaluării în așa fel încât elevul să aibă o elavuare pe zi și o teză pe săptămână
Art. 20
Profesorul are obligația să respecte  timpul pauzelor elevilor și să asigure noratea ritmică a elevilor.
Art. 21.
Profesorul nu poate trimite niciun elev în sala profesorală după catalogul clasei.
Art. 22. Profesorul nu poate agresa nici fizic, nici verbal elevul și nici nu îl poate umili.  

Capitolul V
Elevii
Dobândirea calității de elev
Art. 23
    În învățământul obligatoriu, calitatea de elev se paote dobândi prin cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal sau prin susținerea examenului național.
Art. 24. Admiterea în învățământul primar, gimnazial și postliceal se realizează pe baza planului de școlarizare, a metodologiei de admitere în școli sau în baza regulamentelor și a hotărârilor emise de Ministerul Educației.

Exercitarea calității de elev
Art. 25
Exercitarea calității de elev este presupune frecventarea orelor conform orarului școlar respectiv participarea la toate activitățile școlare și extrașcolare organizate. Prezența la orele de curs este verificată de profesor la începutul fiecărei ore, iar absențele se notează în catalog.
Art. 26
(1)    Motivarea absențelor se realizează pe baza următoarelor documente:
a.    adeverință eliberată de medicul de familie/medicul școlii
b.    adeverință eliberată de o unitate sanitară sau adeverință medicală în cazul în care elevul a fost spitalizat
c.    cerere scrisă de părinte/tutore legal, adresată direcțiunii școlii. Această cerere va fi aprobată de director, după consultarea, în prealabil, cu dirigintele clasei. Părintele/tutorele legal poate motiva cel mult 6 zile (40 de ore)/an școlar  dar nu mai mult de 20% din totalul orelor dintr-o disciplină pe an școlar.
(2)    Motivarea absențelor se face săptămânal de către dirigintele clasei pe baza adeverințelor sau a documentelor de motivarea absențelor prezentate de elev.
(3)    În cazul elevilor din ciclul primar adeverințele sau documentele de motivarea absențelor sunt prezentate personal învățătorului-profesor de către părinte/tutore legal.
(4)    Documentele pentru justificarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la revenirea în școală a elevului. Aceste documente sunt păstrate de învățător/diriginte până la finalul anului școlar.
(5)    Fiecare adeverință trebuuie să fie ștampilată de cabinetul medical de care aparține elevul.
(6)    Nerespectarea prevederilor alin. (4)din prezentul articol atrage după sine considerarea de absență nemotivată.
(7)    La solicitarea scrisă a instituțiilor culturale și sportive, directorul aprobă motivarea absențelor acelor elevi care participă la cantonamente sau concursuri la nivel local, național sau internațional, cu condiția recuperării materiei.
(8)    Elevii care absentează nemotivat 20 ore la diferite discipline de studiu sau 10% din totalul orelor la o singură disciplină, sunt sancționață prin scăderea notei la purtare cu o notă.
Absențele nemotivate nu se încercuiesc cu cerneală roșie în catalog.
Art. 27
Profesorul de specialitate care pregătește elevul pentru diferite concursuri și olimpiade școlare respectiv concursuri sportive poate absolvi elevul de la frecventarea orelor, cu condiția ca elevul să recupereze materia. Pregătirea elevului se desfășoară în școală. Pentru etapa județeană sau o etapă superiară celei județene, elevul poate absenta de la ore o săptămână, în baza unei liste întocmite în prealabil. În săptămâna următoare elevul are dreptul de a recupera materia la diferite discipline.
Nici profesorul de la clasă, nci dirigintele nu poate lăsa să plece din școală o clasă, fără permisiunea direcțiunii.
Art. 28
Întârzierile se marchează în catalog, cu litera „î” , în dreptul absenței. Trei întârzieri este echivalentul unei absențe nemotivate care este trecut în catalog de către dirigintele clasei.
La ora 8 se încheie fiecare ușă/poartă de intrare. După aceasta niciun elev nu poate intra.
este interzisă ieșirea din școală în intervalul 8:00 – 14:00 / 15:00. În situații justificate, dirigintele / directorul / directorul adjunct poate acorda și semna biletul de ieșire al elevului.
    
Drepturile elevilor
Art. 29
Elevii Liceului Teoretic „Tamási Áron” au toate drepturile asigurate prin regulamentul de organizare și funcționare a școlilor din învățământul de stat.
Art. 30
În Liceul Teoretic „Tamási Áron” funcționează Consiliul Elevilor. Consiliul Elevilor „Tamási Áron” eset personalitate juridică, cu regulament de funcționare proprie, corespunzătoare perzentului ROI. Membru al Consiliului Elevilor poate fi elevul care are media peste nota 9.
Art. 31
Elevii au propria lor revistă școlară, „Ébredés” , iar grupul de redacție este coordonat de un profesor desemnat de dircetorul unității.

Art. 32
Sub îndrumarea profesorului, elevii pot folosi gratuit echipamentele și obiectele din dotarea școlii,  respectiv baza materială a sălii de sport și terenurile de sport ale școlii.
Art. 33
Elevii se pot înscrie la cercurile care funcționează în școală: Vitéz Lelkek, Gereben, Vox Gimiensis, antrenamente sportive. Școala sprijină activitatea acestor cercuri percum și asociațiile elevilor.
În situații deosebite ( programe în străinătate ) dirigintele poate solicita de la direcțiunea școlii 2 zile libere pe an școlar. În caz de indisciplină, direcțiunea poate retrage zilele libere ale clasei.
Art. 34
Fiecare clasă are dreptul la o zi liberă pe an școlar pentru participarea la diverse activități extracurriculare ( excursie, activitate sportivă, activitate cultural-artistică ), organizată și coordonată de dirigintele clasei.

Îndatoriile elevilor
 Art. 35
Este datoria tuturor elevilor Liceului „Tamási Áron” (clasa pregătitoare - clasa a XII-a) să poarte uniforma școlară în timpul programului școlar oficial (8:00-15:00) și la evenimentele școlare specificate de conducerea școlii.
Uniforma pentru băieți: pantalon albastru închis, cămașă albastru-deschis, sacou albastru-închis cu insigna școlii.
Uniforma pentru fete: pantalon albastru-închis sau fustă de uniformă, cămașă-albastru deschis, sacou roșu-vișiniu cu insigna școlii.
Uniforma reprezintă imaginea liceului. Purtarea uniformei este verificată zilnic de către profesorul de serviciu, profesorul clasei, direcțiune. După două avertismente orale, direcțiunea înștiințează în scris părinții elevului că nu a purtat uniforma școlară, iar după al treilea avertisment se scade nota la purtare cu un punct.
Blugii nu sunt considerați uniformă.
Art. 36
Elevul este obligat să respecte normele umane generale.
Art. 37
Elevul este obligat să să-și protejeze integritatea fizică și a colegilor săi, onoarea clasei sale și a școlii, să sporească renumele școlii, să respecte profesorii, pedagogii și angajații liceului.
Art. 38
Elevul este obligat să cunoască și să respecte regulamentul intern, normele de protecția muncii, de securitate în caz de incendiu și de prevenirea accidentelor. Este responsabilitatea profesorilor clasei și adiriginților să le facă cunoscut elevilor.
Art. 39
În cazul în care ărofesorul nu este în clasă după 15 minute de la începerea orei, elevul de serviciu al clasei este obligat să raporteze direcțiunii.
Art. 40
Elevul este obligat să plătească despăgubire pentru deteriorarea bunurilor din proprietatea școlii respectiv să plătească contravaloarea cărților sau a maualelor pierdute.
Art. 41
Elevilor le este interzis:
a.    să deterioreze sau să distrugă documente școlare (cataloage, carnet de elev, foaia matricolă)
b.    să modifice conținutul unor documente, ca de ex. catalogul clasei, diplome, foaia matricolă
c.    să deterioreze bunurile școlii. Lucrrările de renovare din perimetrul școlii necesită o atenție sporită și grijă deosebită. Elevii trebuie să utilizeze doar zonele dee siguranță.
d.    să introducă și să distribuie în școală materiale care prin conținutul lor reprezintă atacuri la suveranitatea țării, a unității naționale sau care promovează violența sau intoleranța.
e.    să participe la acțiuni de protest care pun în pericol sănătatea celorlalți sau împiedică desfășurarea normală a orelor sau participarea elevilor la ore
f.    să blocheze căăile de acces în școală sau în spații în care se desfășoară activități de învățare
g.    să posede sau să consume în perimetrul unității de învățământ dorguri, alcool, tutun, să participe la jocuri de noroc. Încălcarea acestei reguli are consecințe severe. Părintele elevului este chemat la direcțiune și se propune scăderea notei la purtare.
h.    să întroducă în școală orice obiect care pune în pericol viața celorlalți elevi sau a personalului din școală: arme, gloanțe, petarde, obiecte ascuție și tăioase.
i.    să posede sau să distribuie materiale cu conținut pornografic
j.    să utilizeze telefonul mobil în timpul orelor sau a concursurilor. Le este interzis elevilor să înregistreze sau să facă fotografii în timpul orelor, fără permisiunea profesorului de la clasă. În clasele pregătitoare, primare și gimnaziale este interzisă cu strictețe utilizarea telefonului mobil, exceptând situațiile în care profesorul solicită acesta. Încălcarea acestei reguli atrage după sine reținerea telefonului pentru trei zile, la repetarea situației se reține pentru o lună, iar dacă se repetă situația, telefonul este reținut până la finele anului școlar, ceea ce atrage după sine scăderea notei la purtare.  Telefonul este dat înapoi doar părintelui.
k.    să lanseze alarme false
l.    să manifeste agresiune verbală sau fizică sau să jignească colegii de școală, profesorii sau personalul școlii
m.    să stea nejustificat pe coridorul cancelariei sau al direcțiunii școlii . excepție este pauza mare, când elevii pot merge la secretariat pentru rezolvarea unor situații oficiale
n.    să părăsească școala în timpul orelor, fără bilet de voie
o.    să poarte bijuterii extravagante, pantofi cu luminițe, la băieți cercei  sau bijuterii corporale în zonele vizibile ale corpului
p.    să poarte machiaj strident, unghii sau păr vopsit în culori stridente
q.    să aibă un aspect neîngrijit părul sau ținuta
r.    să lase mizerie în bănci
s.    să însușească obiectele sau bunurile altor colegi
t.    Fumatul de orice fel este strict interzis, inclusiv care produce fum și fără fum (țigări, țigări rulate manual, trabucuri, pipe, narghilea, tutun de mestecat, snuff, produse din tutun încălzite, precum și toate versiunile de țigări electrice - inclusiv vaporizarea lichidelor - și utilizarea tampoanelor de nicotină (snus)  pe terenul școlii și în imediata apropiere.
u.    să aducă mâncare și băutură la școală de către orice furnizor de servicii de catering


Sancțiunile elevilor
Art. 42
Sancțiunile elevilor , în conformitate cu ROFUIP, sunt următoarele ( lit. f. și g. nu se aplică pentru învățământul obligatoriu ):
a.    observație individuală
b.    mustrarea în fața clasei/consiliului clasei/consiliului profesoral
c.    mustrarea scrisă
d.    retragerea temporală/definitivă a bursei
e.    exmatricularea pentru 3-5 zile ( cu efectuarea unor activități în școală )
f.    mutarea disciplinară la o clasă paralelă
g.    preaviz de exmatriculare ( cl. XII-XII )
h.    exmatricularea ( cl. XI- XII )-în cazuri extrem de grave
Art. 43
Fiecare elev al școlii care absentează nemotivat 20 ore la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singură disciplină, este sancționat prin scăderea notei la purtare cu un punct.
Art. 44
Preavizul de exmatriculare se întocmește de către diriginte și directorul unității acelor elevi care au absentat nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină. Înștiințarea este înmânată personal, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal sau elevului dacă a împlinit 18 ani.
Art. 45
Pagubele materiale vor fi plătite de părintele elevului.
Art. 46
Telefoanele reținute de la elevi pentru utilizarea lor în timpul orelor,  sunt păstrate în seiful de la contabilitate și sunt predate numai părinților.
Art. 47
Scăderea notei la purtare este stabilită de dirigintele clasei după consfătuirea cu consiliul clasei. Nota 7 la purtare este hotârârea Consiliului Profesoral. Decizia Consiliului Profesoral privind nota la purtare nu poate fi contestată de diriginte.

Transferul elevilor
Art. 48
Transferul elevilor se realizează pe baza LÎ 198/ 04.07.2023 și  ROFUIP. Pe baza acestei legi, dat fiind faptul că efectivulunei clase este de max.26 elevi, nu sunt permise transferurile, doar cu schuimb de elevi dintr-o clasă în cealaltă dacă media generală a elevului care cere transferul este maio mare decât ultima medie din clasa în care dorește să fie transferat.
Art. 49
(1)    Transferul elevilor din alte unități școlare se realizează conform metodologiei ROFUIP. Transferul se face cu aprobarea Consiliului de Administrație sau, în cazuri excepționale, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean.
(2)     În cazuri justificate, Consiliul de Administrație poate face abstracție de media de examen sau media anuală  mai mare a elevului care solicită transferul.

Capitolul VI
Fundații și alte organizații ale școlii
Art. 50
Fundațiile care există ca persoane juridice și funcționează în cadrul instituției, oferă spijin financiar școlii. Fundațiile au regulamente proprii, un consiliu de administrație propriu, proprii cenzori și propria contabilitate. Directorul are dreptul de a controla activitățile acestor fundații.
Art. 51
Fundații:
•    Asociația „Tamási Áron Véndiák” ( Asociația foștilor elevi ai liceului )
•    Fundația HEBE
      Art. 52
Comitetul de părinți ai școlii este format din președinții comitetelor de părinți ale claselor. Comitetul de părinți poate propune strângerea unei sume de bani, pe care o stabilește, prin care părinții vor contribui la funcționarea instituției de învățământ și la modernizarea bazei didactico-materiale ale școlii. Contribuția părinților este adunată de comitetul de părinți ai clasei.  
Art. 53
În afara celor menționate în art. 53, este strict interzisă colecționarea de bani.

Capitolul VII
Personalul didactic auxiliar
Art. 54
(1)    Secretariatul, contabilitatea, administrația, bibliotecara, laboranta, administratorul de rețea și pedagogii școlari sunt subordonați ierarhic directorului școlii.
(2)    Fișa postului este aprobat de director și conține toate atribuțiile și sarcinile de lucru precum și programul de lucru.

 

 

Director:
Laczkó György

 

Laczkó György,
Igazgató