Belső rendszabályzat

Belső rendszabályzat


A TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM BELSŐ RENDSZABÁLYZATA

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. cikkely: Az alábbi szabályzat a Tamási Áron Gimnázium szervezésével és működésével kapcsolatos megállapításokat tartalmaz, a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1/2011 sz. törvény (Tanügyi törvény, Az oktató személyzet statútuma), valamint a 2005-ös Iskolai Rendszabályzatnak megfelelően.

2. cikkely: A vezető, az oktató, a kisegítő-oktató, a kisegítő személyzetnek, valamint a tanulóknak és szülőknek egyaránt kötelező betartania az iskola Belső Rendszabályzatát.

II. fejezet

Az oktatás megszervezése

3. cikkely: A Tamási Áron Gimnáziumban előkészítő, elemi, gimnáziumi, középiskolai és nappali tagozatos egészségügyi posztliceális oktatás folyik, az érvényes beiskolázási terv alapján, az 2011/1-es számú Tanügyi törvénynek megfelelően.

4. cikkely: Az előkészítő valamint a gimnáziumi oktatásba való beiskolázás a szülők által benyújtott írott kérés alapján történik, a beiskolázási terv, a Tanűgyminisztérium által kiadott érvényes módszertan, valamint a törvény által jóváhagyott maximális osztálylétszám alapján. Az V. osztályba való beíratkozás során előnyt élveznek az iskolánkban végzett IV. tanulók.. A tanulók szétosztása párhuzamos osztályokba és csoportokba az igazgató hatáskörébe tartozik.

5. cikkely: A középiskolai oktatásba való beiskolázás a képességvizsga, a beiskolázási terv, az érvényes Tanűgyminisztériumi módszertan, valamint az általa meghatározott létszám alapján történik. A líceumi oktatásban elméleti és teológia osztályok működnek, melyeket a beiskolázási terv határoz meg. A beiskolázási tervet az iskola Vezetőtanácsa állítja össze és a Pedagógiai Tanács hagyja jóvá. A római-katolikus egyház kérésére működhetnek teológia (római katolikus) osztályok, valamint elméleti– felekezeti jellegű osztályok is. Ez utóbbi esetben az osztály a szakiránynak megfelelő órarenddel működik, amely kiegészül egy római-katolikus vallásórával a római-katolikus felekezetű tanulók számára.

6. cikkely: A középiskolai oktatásban a különböző szakirányú osztályok kialakítása úgy történik, hogy az intézmény figyelembe veszi a saját oktatási ajánlatát, figyelembe véve az iskolában oktatott idegen nyelveket, a tanulók igényeit, valamint azt, hogy a lehetőségeknek megfelelően a felekezeti osztályokba római-katolikus vallású tanulókat vegyenek fel. Az osztályok kialakítása továbbá úgy történik, hogy az egy osztályba kerülő tanulók vizsgán elért általánosai megközelítsék egymást. A tanulók elosztása legkésőbb egy héttel az iskolakezdés előtt történik. Az osztályok és esetleges csoportok kialakítása az igazgató hatáskörébe tartozik.

Amennyiben a kezdő IX.-es tanulók közül, a haladó szinten tanult idegennyelvekből az azonos jellegű osztályokból (reál illetve humán) nincsen a törvény által előírt min. 7 tanuló, az iskola fenntartja azon jogát, hogy a tanulókat olyan csoportokba irányítsa, amelyek működőképesek. A 7-1O tanulóból álló csoportok akkor működhetnek, ha erre a Megyei Tanfelügyelőség engedélyt ad.

Ellenezzük a különböző jellegű (reál-humán) osztályokból kialakított vegyes csoportokat.

7. cikkely: Az állami egészségügyi posztliceális oktatás az udvarhelyi kórházzal kötött szerződés alapján működik, amely figyelembe veszi az Oktatási és Kutatási Minisztérium által jóváhagyott beiskolázási tervet, valamint a tanulókkal és szülőkkel/törvényes gyámmal kötött beiskolázási szerződést. A beiskolázás – a törvénynek megfelelően – felvételi vizsga alapján történik, érettségivel rendelkező tanulók számára. Amennyiben üres helyek maradtak, speciális engedélyel beiratkozhatnak érettségivel nem rendelkező tanulók is, akik kötelezik magukat, hogy max. 2-éven belül leteszik az érettségi vizsgát. Elenkező esetben elvesztik jogukat, hogy folytathassák tanulmányaikat.

8. cikkely: Az iskola beiskolázási szerződést köt minden tanuló szüleivel, valamint a tanulóval, amelyben rögzítjük mindkét fél kötelezettségeit és jogait.

III. fejezet

Az iskola irányítása

9. cikkely: A Tamási Áron Gimnázium irányítása a 2011/1. sz. Nemzeti Tanügyi törvény 96., 97., 98., illetve a 256. cikkelyének értelmében az igazgató, az aligazgató, a Vezetőtanács, a Pedagógiai tanács által történik.

1O. cikkely: A posztliceális tagozat élére az udvarhelyi kórház kinevez egy irányító személyt aligazgatói minőségben.

11. cikkely: Az oktató, a kisegítő-oktató, valamint a kisegítő személyzet hatáskörét a 2011/1. sz. Nemzeti Tanügyi törvény értelmében az igazgató által jóváhagyott munkaköri leírás tartalmazza.

12. cikkely: Az iskola Vezetőtanácsát a 2011/1 sz. Törvény 96. Cikkelye értelmében 11 tag alkotja:

 • igazgató
 • aligazgató
 • főkönyvelő
 • a római-katolikus egyház képviselője
 • 3 tanár
 • a Szülőbizottság elnöke
 • a Tamási Áron Diákszövetség elnöke
 • a székelyudvarhelyi Tanács képviselője
 • a Polgármesteri Hivatal képviselője
 • megfigyelői státussal részt vesz az iskolai szakszervezeti felelős

VI. fejezet

Az oktató személyzet

13. cikkely: Az oktató személyzet jogait és kötelességeit 2011/1. sz. Nemzeti Tanügyi  törvény alapján az igazgató által jóváhagyott munkaköri leírás tartalmazza, amely aláírás után válik kötelezővé.

14. cikkely: Minden tanárnak iskolai szolgálatot kell teljesítenie a tanintézmény épületeinek valamelyikében. A I-VIII osztalyos tanulok epuleteben a szolgalatos tanar mindig kint tartozkodik az udvaron es a folyosokon. A szolgálatos tanárt az igazgató osztja be, feladatait az iskola igazgatósága határozza meg. Személyes problémák esetén a tanár szabadnapokat kérhet, a helyettesítő tanár nevét és annak aláírását tartalmazó kitöltött kérés alapján, melyen szerepelnie kell az igazgatóság jóváhagyásának is. Ugyanaz vonatkozik az iskolai szolgálatra is.

15. cikkely: Minden tanár köteles az órarendben megjelölt helyettesítési órákban az épületben tartózkodni, a szolgálatos tanár kérésére az esetleges helyettesítéseket megoldani.

16. cikkely: Minden tanár köteles megjelölni a fogadóórákat, és fogadni a szülőket

17. cikkely: Szigorúan tilos a tanulók előtt más tanár, iskolai személyzet, igazgatóság minősítgetése, kibeszélése.

18. cikkely: Tilos az igazgatóság tudta nélkül osztályt elengedni óráról. Tanulót óráról az igazgatóság vagy az osztályfőnök  írásos jóváhagyása alapján engedhet el

19. cikkely: Felmérő időszakokban a tanárok kötelesek egyeztetni a diákokkal,  naponta egy, hetente pedig legtöbb két félévi dolgozat írása érdekében.

20. cikkely: A tanár köteles a szünet időtartamát és ritmikus osztályozást betartani.

21. cikkely: A tanár nem küldhet diákot a napló után.

22. cikkely: A tanár nem bántalmazza a diákot es nem alázhatja meg.

V. fejezet

A tanulók

A tanulói minőség megszerzése:

23. cikkely: A kötelező oktatásban a tanulói minőséget a szülők/törvényes gyám által benyújtott írott kérés vagy az iskola által rendezett vizsga alapján lehet megszerezni.

24. cikkely: Az elemi, középiskolai illetve posztliceális oktatásban a tanulók beiskolázása a beiskolázási terv által meghatározott létszámban a felvételi szabályzat vagy az Oktatási Minisztérium által kidolgozott követelményrendszer alapján történik.

 A tanulói minőség gyakorlása:

25. cikkely: A tanulói minőség gyakorlása az óralátogatást, valamint az iskola programjában létező összes kötelező tevékenységen való részvételt feltételezi. A jelenlét ellenőrzését minden órán a szaktanár végzi, majd kötelező módon beírja a hiányzásokat.

26. cikkely:

(1). A hiányzások igazolása a következő iratok alapján lehetséges:

 1. az iskola– vagy családorvos által kiadott igazolás
 2. egészségügyi intézmény által kiadott igazolás vagy orvosi bizonylat, abban az esetben, ha a tanulót kórházban kezelték
 3. a szülők/törvényes gyám írott kérése, amelyet az igazgatóhoz intéz. Ezt a kérést az igazgatónak kell jóváhagynia az osztályfőnökkel való tanácskozás után, évente legtöbb 4 napot.

(2). A hiányzásokat az osztályfőnök hetente igazolja a megfelelő igazolások bemutatásakor.

(3). O.-IV. osztályos tanulók esetében a szülőnek/ törvényes gyámnak személyesen kell bemutatnia az osztályfőnöknek a hiányzást igazoló iratokat.

(4). A hiányzást igazoló iratokat a tanuló iskolába való visszatérésétől számított hét napon belül be kell mutatni. Az igazolásokat az osztályfőnök őrzi a tanév végéig.

(5). Minden igazolásnak tartalmaznia kell annak az orvosi rendelőnek a pecsétjét, ahova a tanuló tartozik.

(6). Ha a (4)-es bekezdésben említett határidőt nem tartják be, ez  maga után vonja a hiányzások igazolatlanná nyilvánítását.

(7). Sportintézmények és kulturálisintézmények írott kérésére az igazgató jóváhagyhatja azon diákok hiányzásainak igazolását, akik edzőtáborokban, helyi–, nemzeti– és nemzetközi versenyeken vesznek részt, azzal a feltétellel, hogy bepótolják az anyagot, hogy befejezhessék az iskolai évet.

(8). Az igazolatlan hiányzásokat tilos piros színnel bekarikázni.

27. cikkely: Az a szaktanár, aki felkészíti a diákokat tantárgy-  illetve sportversenyekre, felmentheti a tanulót az óralátogatás kötelezettsége alól, azzal a feltétellel, hogy az illető tanuló bepótolja az anyagot, hogy befejezhesse az iskolai évet. A felkészítés az iskolában zajlik. A megyei és annál magasabb színtű versenyekre való felkészítésre egy hetet lehet kivenni a tanulókat, előre jóváhagyott névsor alapján ( a következő iskolahéten lehetőséget kell adni a diáknak hogy, bepótolja az elmaradást más tantárgyakból ).

Sem a tanár, sem az osztályfőnök nem engedheti el az osztályt az igazgatóság engedélye nélkül.

28. cikkely: A késéseket „î” betűvel kell bevezetni a naplóba, három késés után az osztályfőnöknek igazolatlant kell beírnia.

A tanulók jogai

29. cikkely: A Tamási Áron Gimnázium diákjai a középiskolai oktatási intézmények szervezési és működési szabályzatában rögzített, tanulókra vonatkozó összes törvényes joggal rendelkeznek.

30. cikkely: A Tamási Áron Gimnáziumban diáktanács működik. A Tamási Áron Diákszövetség olyan önálló szabályzattal rendelkező jogi személy, amely megfelel a jelen szabályzatnak.

31. cikkely: A tanulóknak saját újságuk van, az Ébredés, melyet az igazgató által kinevezett tanár vezetésével írnak és szerkesztenek.

32. cikkely: A tanárok irányításával a diák ingyenesen használhatják az iskola tulajdonában levő tárgyakat és berendezéseket valamint a jóváhagyott programok szerint az iskolai tornatermeket és sportpályákat.

33. cikkely: A tanulók beiratkozhatnak az iskola keretén belül működő körökre: Vitéz Lelkek, Gereben, sportedzések stb. Az iskola támogatja ezeket a köröket, valamint a tanulók szervezeteit is. Különleges esetekben (külföldi programok) az osztályfőnök egy tanévben legtöbb 2 napot igényelhet. Fegyelmi kihágások esetén az igazgatóság megvonhatja az osztály szabadnapjait.

34. cikkely: Minden osztálynak joga van egy szabadnaphoz egy iskolai évben iskolán kívüli tevékenységekre (kirándulás, sporttevékenységek, kulturális tevékenységek stb.), amelyeket az osztályfőnök szervez és felügyel.

A tanulók kötelezettségei:

35. cikkely: A Tamási Áron Gimnázium minden tanulójának (előkészítő osztály– XII osztály) kötelessége a iskolai egyenruha viselése a hivatalos iskolai program alatt (8:00– 15:00), illetve az igazgatóság által meghatározott  iskolai rendezvényeken.

36. cikkely: A tanulóknak tilos:

 1. megrongálni olyan iskolai dokumentumokat, mint naplók, ellenőrzők, anyakönyvek
 2. módosítani olyan iskolai dokumentumokat, mint naplók, diplomák, anyakönyvek stb.
 3. megrongálni az iskola tulajdonában levő javakat
 4. az iskola területére behozni és terjeszteni olyan írásokat, amelyek tartalmuknál fogva támadást jelentenek az ország függetlenségére, önállóságára és nemzeti egységére, vagy amelyek az erőszakot és intoleranciát támogatják
 5. szervezni és részt venni olyan tiltakozó mozgalmakon, amelyek hatással vannak, esetleg akadályozzák az oktatási tevékenységet vagy a tanulók órán való részvételét
 6. elzárni azokba a helyiségekbe vezető bejáratot, ahol az oktatás folyik
 7. birtokolni és fogyasztani a tanintézmény területén és azon kívül drogokat, alkoholt, dohányt, és szerencsejátékon részt venni
 8. behozni az iskola területére bármilyen típusú fegyvert, vagy olyan fegyvernek minősülő eszközöket, mint töltények, petárda stb., amelyek veszélyeztethetik a tanulók és az oktatói személyzet testi– lelki épségét
 9. birtokolni és terjeszteni obszcén vagy pornografikus jellegű anyagokat
 10. mobiltelefont használni órák, vizsgák és versenyek alatt. Tilos videofelvétel és fotó készítése előzetes engedély nélkül.
 11. hamis bombariadó hírét kelteni
 12. magatartással vagy beszéddel erőszakot kinyilvánítani, vagy sértegetni az iskolatársakat, illetve az oktatói személyzetet
 13. tartózkodni azon a folyosón, amelyre az irodák és a tanári ajtója nyílik, kivéve nagyszünetben, mikor a tanulóknak a titkárságra mehetnek hivatalos ügyben
 14. órák alatt elhagyni az iskola területét érvényes írásos engedély nélkül.
 15. feltűnő divatékszerek, fiúknak fülbevaló, látható helyen testékszerek viselése
 16. a haj, arc, a köröm, kihívó festése
 17. ápolatlan, rendezetlen haj viselése
 18. az iskola, a tanulótársak bármilyen javainak eltulajdonítása

 37. cikkely: a tanuló köteles az általános emberi normák betartására

 38. cikkely: a tanuló köteles óvni önmaga és társai testi épségét, osztályközössége, az iskola becsületét, növelni jó hírét, tisztelni tanárait, nevelőit, az intézmény dolgozóit

 39. cikkely: a tanuló köteles a munka–, tűzvédelmi–, baleset-megelőzési szabályokat megismerni és betartani. Ezek ismertetése az osztályfőnökök illetve a szaktanárok feladata.

40.cikkely: abban az esetben ha a tanár  szünet utan 15 perccel nem érkezik meg az  osztályba, a szolgálatos tanuló jelenti az igazgatóságnak

A tanulók büntetése:

41. cikkely: A tanulókra mért büntetések a Középiskolai tanintézmények szervezési és működési szabálya értelmében a következők: (az f. és g. pontok nem alkalmazhatók általános iskolai oktatásban):

 1. szóbeli figyelmeztetés
 2. osztály előtti/ osztálytanács előtti/ Pedagógiai Tanács előtti megrovás
 3. írásbeli megrovás
 4. az ösztöndíj ideiglenes vagy végleges megvonása
 5. órákról való kitiltás 3– 5 napig
 6. áthelyezés párhuzamos osztályba
 7. figyelmeztető értesítés a kicsapásról
 8. kicsapás

42. cikkely: Az iskola minden tanulójára vonatkozik, hogy a tanórák összességéből minden 10 igazolatlan hiányzásra, illetve egy félévben az egy tantárgyra eső tanórák összességéből 10% igazolatlan hiányzásra levonnak egy magaviseleti jegyet.

43. cikkely: A figyelmeztető értesítést a kicsapásról az igazgató és az osztályfőnök írásba foglalja azon tanulók számára, akik egy iskolai évben 20 igazolatlan hiányzást kaptak különböző tantárgyakból, vagy egyetlen tantárgy óráinak 15%-át mulasztották. Az értesítést a szülőnek/ törvényes gyámnak, illetve a 18. életévét betöltött tanulónak kézbesítik, akinek alá kell írnia az okmányt.

44. cikkely: A kicsapást évi 40 (és annál több) igazolatlan hiányzás esetén alkalmazzák, illetve ha a tanuló egyetlen tantárgy óráinak 30%-át mulasztotta.

45. cikkely: A tanuló által okozott kárt a szülők fizetik ki.

46.cikkely: Azokat a telefonokat, amelyekkel a  tanulók zavarják az orákat, a tanár elveszi,  a könyvelőségi páncélszekrényébe helyezi el és csak a szülőnek adhato át

47. cikkely: A magaviseleti jegyet az osztályfőnök állapítja meg, miután tanácskozott az illető osztályban oktató tanárokkal. A 7-es alatti magaviseleti jegyet a Pedagógiai Tanács előtt kell megvitatni.

 A tanulók áthelyezése:

48. cikkely: A tanulók áthelyezését a Tanügyminisztérium által jóváhagyott Iskolai Rendszabályzat (2005) határozza meg.

49. cikkely:

(1) A tanulók más tanintézményből való áthelyezése a Középiskolai tanintézmények szervezési és működési szabályzatának megfelelően történik. Az áthelyezést az iskola vezetősége vagy adott esetben a Megyei Tanfelügyelőség kell jóváhagyja.

(2) Indokolt esetben a Vezetőtanács eltekinthet az előírt nagyobb felvételi, vagy évvégi általánostól.

VI. fejezet

Az iskola keretén belül működő alapítványok és más szervezetek

44. cikkely: A jogi személyként létező alapítványok, amelyek az intézmény keretén belül fejtik ki tevékenységüket, anyagi segítséget nyújtanak az iskolának. Az alapítványok rendszabályzattal, kuratóriummal, saját cenzorokkal, saját könyveléssel rendelkeznek. Az igazgatónak joga van ellenőrizni ezen alapítványok tevékenységét.

45. cikkely: Alapítványok:

-a Tamási Áron Gimnázium Véndiákjainak Alapítványa

– a HEBE Alapítvány

-a Szent Imre Alapítvány

46. cikkely: Az iskolában működő Szülőbizottságot az osztályok szülőbizottsági elnökei alkotják. A Szülőbizottság javaslatot tehet egy általuk megszabott összeg gyűjtésére, amellyel a szülők hozzájárulnak a tanintézmény működéséhez és a tanintézmény berendezéseinek korszerűsítéséhez. A szülői hozzájárulást az osztályok szülőbizottsága gyűjti össze félévente.

47. cikkely: A fent említett szervezeteken kívül tilos pénzt gyűjteni.

VII.  fejezet

A kisegitő személyzet

48. cikhely:  (1) A titkárság, a könyvelőség, a gondnokság, a könyvtáros, a laboráns, a rendszergazda és a nevelők az intézmény igazgatójának vannak alárendelve.

(2) Az igazgató által jóváhagyott munkaköri leírások tartalmazzák az összes munkakörben kötelező feladatokat és a munkaprogramokat.

Laczkó György,
igazgató

 

 ***

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ LICEUL TEORETIC TAMÁSI ÁRON

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament conţine norme privind organizarea şi funcţionarea Liceului Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu-Secuiesc, în conformitate cu Legea învăţământului nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare (Legea învățământului, Statutul personalului didactic), precum şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 2005.

Art. 2. Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru personalul de conducere (directori), personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi care vin în contact cu Liceul Teoretic „Tamási Áron”.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA LICEULUI

Art. 3. La Liceul Teoretic „Tamási Áron” funcţionează învăţământ primar (inclusiv clasă pregătitoare), gimnazial, liceal şi postliceal sanitar, cursuri de zi, conform planului de şcolarizare aprobată, potrivit Legii Învăţământului nr. 2011/1.

Art. 4. Şcolarizarea în clasa pregătitoare și în învăţământul gimnazial se face pe baza solicitării scrise de către părinţi, a planului de școlarizare, a metodologiei în vigoare eliberată de Ministerul Educației și Cerecetării, în limita planului de şcolarizare şi a efectivelor maxime de clasă stabilite de lege. La înscriere, sunt avantajați elevii care au absolvit clasa a IV-a în școala noastră. Repartizarea elevilor pe clase și grupe paralele intră în competenţa directorului.

Art. 5. Şcolarizarea la secţia liceală se face pe baza examenului naţional, a planului de școlarizare, a metodologiei în vigoare eliberată de Ministerul Educației și Cerecetării, în limita planului de şcolarizare şi a efectivelor de clasă stabilite de către MEC. La secţia liceală funcţionează clase teoretice şi vocaţionale stabilite în fiecare an de planul de şcolarizare, constituit de către Consiliul de conducere a liceului şi aprobat de către Consiliul Profesoral. La cererea Bisericii Romano-Catolice, pot funcţiona clase vocaţionale (teologie romano-catolică) şi clase teoretice-confesionale. În cazul din urmă, clasa funcționează cu orarul identic profilului care este completat cu o oră din CDŞ, religie romano-catolică, pentru elevii de religie romano-catolică.

Art. 6. În învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de învăţământ,de opţiunile elevilor şi ţinănd cont de faptul ca la clasele confesionale, pe măsura posibilităţilor, să intre elevi de confesie romano-catolică. La acelaşi profil/aceleași tipuri de clase, constituirea claselor se va face în aşa fel încât mediile generale de examen ale elevilor să fie apropiate. Repartizarea elevilor pe clase se efectuează cu cel puţin o săptămână înainte de începerea cursurilor. Constituirea claselor și a grupurilor eventuale intră sub competenţa directorului.

În situaţia în care, la un profil (real sau uman) la clasele a IX-a, nu se poate constitui grupe la limba modernă studiată de către elevi (la efective sub 7), școala își rezervă dreptul de a-i direcționa pe studenți la grupe apte de funcționare. Grupele cu efective de 7-10 elevi pot funcționa numai cu aprobarea Inspectoratului Judeţean.

Suntem împotriva constituirii grupelor mixte (reale-umane) la limbi străine.

Art. 7. Învăţământul postliceal sanitar de stat funcţionează pe baza Contractului încheiat cu Spitalul Municipal Odorheiu-Secuiesc, cu aprobarea planului de şcolarizare de către MEC şi pe baza contractului de şcolarizare încheiat cu elevi şi părinţi sau tutori legitimi. Şcolarizarea se face pe baza examenului de admitere, conform legii, numai pentru elevi care au diplomă de bacalaureat. În cazul în care, după examenul de admitere, rămân locuri libere, cu o permisiune specială se pot înscrie și elevii care nu au încă diplomă de bacalaureat, dar care se angajează să dea examenul de bacalaureat în timp de 2 ani. În caz contrar, ei își pierd dreptul de a continua studiile.

Art. 8. Directorul va încheia un contract educațional cu fiecare părinte, respectiv elev, în care sunt stabilite drepturile și obligațiile ambelor părți.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA LICEULUI

Art. 9. Conducerea Liceului Teoretic „Tamási Áron” este asigurată în conformitate cu prevederile art. 96, 97, 98, respectiv 256 din Legea Învățământului Național nr. 2011/1, de către director, director adjunct, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral.

Art. 10. La conducerea secţiei postliceale, Spitalul numeşte un îndrumător în calitate de director adjunct.

Art. 11. Atribuţiile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt menţionate în fişele de post aprobate de director, conform Legii Învățământului Național nr. 2011/1.

Art. 12. Consiliul de administraţie al Liceului constă din 11 membri:

 • Director
 • Director adjunct
 • Contabilul şef
 • Reprezentantul Bisericii Romano-Catolice
 • 3 cadre didactice
 • Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor
 • Preşedintele Consiliului Elevilor din Liceul Teoretic „Tamási Áron”
 • Reprezentantul Consiliului Local
 • Reprezentantul Primăriei
 • Responsabilul de sindicat din școală participă la ședințe ca un observator.

 CAPITOLUL IV

PERSONALUL DIDACTIC

Art. 13. Drepturile și îndatoririle cadrelor didactice sunt menţionate în fişele de post aprobate de director conform Legii Învățământului Național nr. 2011/1 care devin obligatorii după semnare.

Art. 14. Fiecare cadru didactic exercită serviciu la una dintre clădirile şcolare. În clădirea elevilor din clasele I-VIII, profesorul de serviciu stă întotdeauna în curte și pe coridoare. Profesorul de serviciu este programat de către director, sarcinele lui sunt stabilite de către direcţiunea şcolii. În cazul problemelor personale, cadrul didactic poate cere zile libere pe baza cererii completate anterior cu înlocuirile rezolvate şi semnate, vizate de către direcţiunea şcolii. Același lucru se aplică și la serviciul școlar.

Art. 15. Fiecare cadru didactic este obligat de a sta la şcoală la orele de înlocuire prevăzute în orar, de a rezolva eventualele înlocuiri la cererea profesorului de serviciu.

Art. 16. Cadrele didactice desemnează ore de audienţă pentru părinţi şi la orele prevăzute fac audinţă cu părinţi.

Art. 17. Este strict interzis defăimarea, etichetarea cadrelor didactice, personalului şcolii, directorilor în faţa elevilor.

Art. 18. Este interzis învoirea claselor de la ore fără știrea direcțiunii. Învoirea elevilor de la ore se face pe baza cererii semnate de către direcțiunea sau dirigintele clasei respective.

Art. 19. În sesiunea tezelor, profesorii sunt obligați să se consulte cu elevii pentru susținerea unei singure teze pe zi, respectiv cel mult a două teze pe o săptămână.

Art. 20. Cadrele didactice sunt obligați să respecte timpul pauzei și notarea ritmică.

Art. 21. Cadrele didactice nu au voie să trimită elevi după catalog.

Art. 22. Este interzis maltratarea și umilirea elevilor de către profesori.

CAPITOLUL V

ELEVII

Dobândirea calităţii de elev

Art. 23. În învăţământul obligatoriu, calitatea de elev se dobândeşte în urma solicitării scrise către Liceul Teoretic „Tamási Áron” a părinţilor sau tutorilor legali ori pe baza examenului organizat de liceu.

Art. 24. În învăţământul primar, liceal şi postliceal, înscrierea elevilor în primul an se face pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în limita numărului de locuri din planul de şcolarizare.

Exercitarea calităţii de elev

Art. 25. Calitatea de elev a Liceului Teoretic „Tamási Áron” se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţiile obligatorii existente în programul liceului. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesori care consemnează, obligatoriu, fiecare absenţă.

Art. 26.

(1) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) Adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;

b) Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

c) Cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei, cel mult 4 zile pe an;

(2) Motivarea absenţelor se face de către diriginte săptămânal, în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor din clasele 0-IV, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

(4)Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

(5)Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) din prezentul articol atrage după sine declararea absenţelor ca nemotivate.

(7) La cererea scrisă a unităţiilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare.

(8)  Absenţele nemotivate nu se încercuiesc cu cerneală roşie.

Art. 27. Profesorul de specialitate care pregăteşte elevii la diferite concursuri pe discipline sau sportive poate scuti elevii de la orele de curs cu condiţia recuperării materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare. Pregătirea elevilor se face la şcoală. În cazul competițiilor de nivel județean, național, internațional, elevii pot lipsi, cu scop de pregătire, de la orele de curs maxim o săptămână, pe baza unui tabel nominal aprobat dinainte. (La următoarea săptămână școlară, i se asigură posibilitate elevilor de a recupera materia din celelalte discipline.)

Profesorul sau dirigintele nu au dreptul de a da liber clasei fără avizul directoratului şcolii.

Art. 28. Întârzierile de la ore se trec în catalog cu un  „ î ”, la trei întârzieri se dă o oră nemotivată de către dirigintele clasei.

Drepturile elevilor

Art. 29. Elevii din Liceul Teoretic „Tamási Áron” se bucură de toate drepturile legale stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 30. În Liceul Teoretic „Tamási Áron” funcţionează un consiliu a elevilor. Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic „Tamási Áron”este o persoană juridică cu regulament propriu în concordanţă cu prezentul regulament.

Art. 31. Elevii au o revistă numită Ébredés, scrisă şi redactată de către elevi cu conducerea unui profesor numit de către director.

 Art. 32. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care dispune liceul, precum și sălile și terenurile de sport conform programelor aprobate.

Art. 33. Elevii pot înscrie la activităţile cercurilor din liceu: Vitéz Lelkek, Gereben, Vitakör, echipe sportive etc. Şcoala le sprijină pe aceste cercuri, precum şi pe organizaţiile elevilor. În cazuri excepţionale (programe în străinătate), dirigintele pot solicita max. 2 zile într-un an şcolar. În cazul abaterilor de disciplină, direcţiunea poate tăia zilele libere ale clasei.

Art. 34. Fiecare clasă are la dispoziţie o zi într-un an şcolar pentru activităţi extraşcolare (excursie, activităţi sportive, culturale etc.) organizate şi supravegeate de către dirigintele clasei.

Îndatoririle elevilor

Art. 35. Elevii Liceului Teoretic „Tamási Áron” (de la clasa pregătitoare la clasa a XII-a) poartă în mod obligatoriu uniforma școlară în timpul programului oficial școlar (8.00– 15.00), respectiv la evenimentele școlare definite de direcțiunea școlii.             

Art. 36. Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole  etc.;

b) să modifice documente şcolare, precum cataloage, diplome, foi matricole  etc.;

c) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

d) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării sau care cultivă violenţa şi intoleranţa;

e)   să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează sau, eventual, împiedică desfăşurarea activităţii de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor;

f) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

g) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

h) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

i)  să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

j) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor; este interzis facerea pozelor și a înregistrărilor video fără aprobare prealabilă;

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

l)  să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

m) accesul pe coridorul din faţa birourilor şi a cancelariei decât în pauza mare în cazul în care au probleme de rezolvat la secretariat;

n) părăsirea incintei şcolii în timpul orelor fără aprobare scrisă și validă;

o)  purtarea bijuteriilor izbitoare, a cerceilor de către băieți, a piercing-urilor pe locuri vizibile;

p) vopsirea provocătoare a părului, feței, unghilor;

q) purtarea neîngrijit, dezorodant a părului;

r)   furtul bunurilor școlii sau ale colegilor.

Art. 37. Elevii sunt obligați să respecte normele generale de existență umană.

Art. 38. Elevii sunt obligați să protejeze propria integritate fizică și a altor colegi, demnitatea comunității clasei și a școlii, mărirea reputației școlii, să-și respecte profesorii, educatorii, angajații institiției.

Art. 39. Elevii sunt obligați să cunoască și să respecte normele de protecție a muncii, de apărare împotriva incendiilor și de prevenire a accidentelor. Expunerea acestora este sarcina diriginților și a profesorilor de specialitate.

Art. 40. În cazul în care profesorul nu ajunge la oră după 15 minute, elevul de serviciu raportează cazul direcțiunii.

Sancţiunile aplicate elevilor

Art. 41. Sancţiunile care se pot aplica elevilor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt următoarele (punctele f şi g nu se aplică în învăţământul gimnazial):

a)  Avertisment oral;

b)Mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;

c)  Mustrare scrisă;

d)Retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f)   Mutarea disciplinară la o clasă paralelă;

g)Preavizul de exmatriculare;

h)Exmatricularea.

Art. 42. Pentru toţi elevii Liceului Teoretic „Tamási Áron” se aplică regula că la fiecare 10 absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore la o disciplină, pe semestru, va fi scăzută nota la purtare cu un punct.

Art. 43. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi de director pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, sub semnătura.

Art. 44. Exmatricularea se aplică pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe un an şcolar.

Art. 45. Paguba făcută de elevi se plăteşte de către părinţi.

Art. 46. Telefoanele celulare cu care elevii deranjează cursul sunt luate de către profesor și așezate în seiful la contabilitate, putând fi preluate numai de către părinți.

Art. 47. Notele de purtare ale elevilor se va stabili de către dirigintele clasei, consultănd cu profesorii care predă în clasa respectivă. Notele sub 7 vor fi discutate de către Consiliul profesoral.

Transferul elevilor

Art. 48. Transferul elevilor este reglementat în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar(2005) aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 49.

(1)Transferul elevilor de la o altă unitate şcolară trebuie să coincidă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi să fie aprobat de către Consiliul de administraţie a Liceului sau de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita.

(2) În cazuri excepţionale, Consiliul de administraţie are dreptul să nu ia în considerație media de admitere sau media anuală a elevilor care cer transferul.

CAPITOLUL VI

FUNDAŢII ŞI DIFERITE ORGANIZAŢII CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN LICEU

Art. 50. Fundaţiile cu statut de persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinta liceului au scopul de a ajuta financiar activitatea şcolară. Aceste fundaţii au statut, curatori, cenzori proprii, contabilitatea proprie. Directorul are dreptul de a verifica activitatea acestor organizaţii.

Art. 51.  Fundaţii:

 • Fundaţia Foştilor Elevi din Liceul Teoretic „Tamási Áron”
 • Fundaţia HEBE
 • Fundaţia „Szent Imre”

Art. 52. Pe lângă liceu funcţionează Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, constituit din preşedinţii Consiliului părinţilor clasei. Consiliul de părinţi poate propune în adunarea generală o sumă minimă cu care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. Suma de contribuție este adunată semestrial de către Consiliul părinților clasei.

Art. 53. Colectarea şi administrarea banilor în afara organizaţiilor sus menţionate sunt interzise.

CAPITOLUL VII

PERSONAL AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 54.

(1)Compartimentul de secretariat, serviciul de contabilitate, serviciul de administraţie, bibliotecarul, laborantul, informaticianul şi pedagogii sunt subordonați directorului unităţii de învăţământ.

(2) Fișele de post aprobate de directorul unității de învățământ conțin atribuțiile și programele de lucru obligatorii pentru fiecare funcție și post.

DIRECTOR,
LACZKÓ GYÖRGY