Fotó: Ko­váts Fény­ké­pé­szet, 2014.

Induló középiskolai osztályok a 2018 – 2019-es tanévre

Szerkesztő: | 2018. április 15. | Felvételi

Reál tagozaton:

IX. A – Matematika – Informatika osztály (Inteznív informatika) – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017) – 8,22

IX. B – Természettudományok – Kéttannyelvű– angol – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017)7,99

Kötelező az angol vizsga !!!

IX. C –  Természettudományok – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017)8,25

Humán tagozaton:

IX. D – Filológia – Intenzív angol nyelv – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017)7,83

IX. E – Római katolikus teológia – 1 osztály, 28 hely

Nincs országos leosztás.

Kötelező a vallásvizsga !!!

Be­irat­ko­zás a képességvizsgákra, mely szükséges a kéttan­nyel­vű (an­gol) ter­mé­szet­tu­do­mány osz­tály­ba, il­let­ve a ró­mai ka­to­li­kus osz­tály­ba:

– 2018. má­jus 14 – 15., 9,00-14,00 óra kö­zött

Be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges ira­tok:

– be­irat­ko­zá­si lap (az is­ko­la bo­csájt­ja ki, ahol a diák VIII. osz­tá­lyos)
– sze­mély­azo­nos­sá­gi má­so­lat

Vizs­gák idő­pont­ja:

An­gol: 2018. má­jus 16., 9,00 óra
Val­lás: 2018. má­jus 17., 14,00 óra

További információért az iskola titkárságán szíveskedjenek érdeklődni a 0266218379-es telefonszámon.

Kapcsolódó tartalmak