Fotó: Ko­váts Fény­ké­pé­szet, 2014.

Induló középiskolai osztályok a 2017-2018-as tanévre

Szerkesztő: | 2017. május 20. | Felvételi

Reál tagozaton:

IX. A – Matematika – Informatika osztály (Inteznív informatika) – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,40

Utolsó bejutási átlag (2016) – 8,44

IX. B – Természettudományok – Kéttannyelvű- angol – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,70

Utolsó bejutási átlag (2016) – 8,63

Kötelező angol vizsga

IX. C –  Természettudományok – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,55

Utolsó bejutási átlag (2016) – 8,34

Humán tagozaton:

IX. D – Filológia – Intenzív angol nyelv – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,14

Utolsó bejutási átlag (2016) – 7,83

IX. E – Római katolikus teológia – 1 osztály, 28 hely

Nincs országos leosztás

Kötelező vallásvizsga

Be­irat­ko­zás a kéttan­nyel­vű (an­gol) ter­mé­szet­tu­do­mány osz­tály­ba, il­let­ve a ró­mai ka­to­li­kus osz­tály­ba

Be­irat­ko­zás

– 2017 má­jus 22-23, 9,00-14,00 óra kö­zött.

Be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges ira­tok:

– be­irat­ko­zá­si lap (az is­ko­la bo­csájt­ja ki ahol a diák VIII. osz­tá­lyos)
– sze­mély­azo­nos­sá­gi má­so­lat

Vizs­gák idő­pont­ja:

An­gol: 2017 má­jus 25, 9,00 óra
Val­lás: 2017 má­jus 27, 8,00 óra

Kapcsolódó tartalmak