Rendszabályzat

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. A diákotthont a Tamási Áron Gimnázium működteti, elsősorban az iskola diákjai számára.
 2. Alanyi jogon nem jár elhelyezés, ha a diák nem tesz eleget az igazgatóság által meghatározott feltételeknek.
 3.  Amennyiben még szabad hely van, betöltéséről az iskola vezetősége gondoskodik.
 4. A diákok kérvény alapján foglalhatnak el a diákotthonban helyet.
 5. A vakációk alatt és hétvégeken az iskola a diákotthonban fogadhat vendégeket.
 6. A diákotthon belső életének jó megszervezése, rendjének biztosítása és  felügyelete a nevelők feladata, akiket  az osztályfőnökök segítenek, illetve a különböző felelős tanulókból alakított testület  (szoba-,  fürdőszoba-, egészségügyi-,konyhafelelősök).

A BENTLAKÓ DIÁKOK JOGAI

Mindentanulónak joga van a diákotthonban kulturált körülmények között élni; a szabadság felelősségében, hitben és erkölcsben, emberi méltósággal alakítani életét.

 1. Használhatják a diákotthon javait: tornatermet, kápolnát, számítógépeket, étkezdét a kijelölt program szerinti időpontokban.
 2. Mindentanulónak biztosítva van napi háromszori étkezés az ételjegy kiváltása ellenében. Az ételjegyet csak személyesen használhatja fel. Étkezések után a kijelölt időpontokban, amennyiben maradt főtt étel, kérhetnek még.
 3. Javaslatokat tehetnek a tanulási feltételek és a bentlakó diákok életkörülményeinek javítására.
 4. Joga van részt venni a különböző szervezett tevékenységekben: az iskola és a diákotthon által szervezett ünnepségeken, előadásokon, sporttevékenységeken, koncerteken. A részvétel akkor is megengedett, ha az adott tevékenység egybeesik a szilencium idejével, a nevelők beleegyezésével.  22:00 óra után az osztályfőnök és az igazgató jóváhagyása szükséges.
 5. Részt vehetnek szakkörökön, edzéseken vagy érdeklődési köreiknek megfelelő tevékenységeken és rendezvényeken a szülők és a nevelők jóváhagyásával.
 6. Joga van fogadni szüleit és testvéreit a nevelő tudtával és beleegyezésével. A portás bejegyzi a nevüket a vendégkönyvbe.

A BENTLAKÓ DIÁKOK KÖTELESSÉGEI

Mindenbentlakónak éreznie kell s egyben tudatosítania is magában, hogy a kulturált életkörülményeket érte hozták létre, de egyben a következő nemzedékért is. Ezért meg kell őrizni abban az állapotban, ahogyan azt átvette. A bentlakás nem kötelező, de nagyszerű lehetőség egy nagyobb családias közösségben élni. Mindentanuló érezze kitüntetésnek, hogy itt nevelkedhet s becsülje meg az iskola által nyújtott lehetőséget. A bentlakás szabályzatának betartását ne tekintse tehernek, mivel előírásai arra szolgálnak, hogy a szülők biztonságban tudhassák gyermekeiket és hogy a tanulók egyéni,  tárgyi és szellemi értékeiket megőrizhessék.

 1. A bentlakó tanulók kötelesek reggel a bentlakási program szerint  felkelni és az iskolába menetel előtt az ágyakat bevetni, környezetüket rendbetenni. Az iskolai programtól függetlenülmindentanulónak  7:45-ig el kell hagynia a diákotthont.
 2. Az intézmény a tanítási órák alatt zárva van, ebben az időszakban nem tartózkodhatnak az épületben (szünetek alatt sem).
 3. A bentlakó tanulók kötelesek délután 17:00-től 19:00-ig szilenciumon részt venni a kijelölt termekben. A tanulási időt  használják ki megfelelőképpen: tilos a zenehallgatás, filmnézés, társasjáték, telefonálás. A tanulás a tanulószobákban folytatódhat villanyoltásig.
 4. 17:00 óra után az intézményt csak a nevelő engedélyével hagyhatják el.
 5. Este 10 órakor villanyoltás. Az éjszakai felvigyázó beleegyezésével 23 óráig lehet folytatni a tanulást. Tiszteletben kell tartani, ha mások pihenni akarnak.
 6. Hétközben a tanulók az osztályfőnök és a nevelő engedélyével utazhatnak haza.
  1. Péntekenként, tanítás után minden diák hazamegy. Mielőtt a tanuló elhagyja a diákotthon épületét, köteles rendet rakni a szobájában, lekapcsolni a villanyt, becsukni az ablakokat és az ajtót, végrehajtani a tűzbiztonsági és vagyonvédelmi intézkedéseket. Indokolt esetben, kérésre maradhatnak hétvégére is a bentlakásban tanulók.
  2. A bentlakókmindeniskolai és diákotthoni rendezvényen kötelesek részt venni.
 7. Az éjszakai nyugalmat az éjszakai felvigyázó biztosítja. Minden takarodó után történő zavaró eseményt – megbetegedés, baleset, a műszaki berendezések meghibásodása – jelenteni kell azonnal az éjszakai ügyeletesnek.

10. Kötelező ebédjegyet vásárolni és azt csak  személyesen használhatja. Az iskola visszaszámolja azokat az ebédjegyeket amelyeket a diák indokolt hiányzás esetén ( betegség, iskolai program esetén) nem tud felhasználni, de csak akkor, ha legalább 24 órával hamarabb  jelenti a nevelőknek.

11. A konyha használata az egészségügyi és tűzrendészeti előírások betartásával, fegyelmezetten történik.

12. Tartsák be az ebédlőre vonatkozó szabályokat:étkezés után a székeket, az edényeket,evőeszközöket, tálcát tegyék helyükre. A szobába semmit nem szabad felvinni az ebédlőből.

13. Az étkezéssel kapcsolatban minden diák kifejtheti véleményét és azt az étkezési bizottságon keresztül tolmácsolhatja.

14. A tisztaság és a rend megtartása a tanulók elsőrendű kötelessége a szobákban, az étkezdében és a mellékhelyiségekben, valamint az épületen kívül is. Tanítási idő alatt a hálószobákat a bentlakó diákok takarítják rendszeresen, beosztás szerint. A takarításhoz szükséges eszközöket biztosítjuk.

15. Az egészségügyi berendezések (fürdőszoba, WC) használatánál szintén elsőrendű követelmény az egészségügyi előírások betartása. Mindenki köteles maga után tisztán hagyni az általa használt mosdót, fürdőt, WC-t. Szigorúan tilos a WC kagylóba szemetet, újságpapírt, stb. bedobni. Akit ebben vétkesnek találnak, maga fogja fizetni a helyreállítás költségeit. Ha erre nem derül fény, akkor az egész részlegnek (fiú vagy lány) kell megtérítenie a kiadásokat.

16. A diákotthon bútorzatának és más anyagi javainak megőrzése a tanulók  kötelessége; a rongálásért és a károkért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak. Kötelesek pótolni a megrongált javakat, vagy értékeket; ha a rongálás megismétlődik a kárt okozó az értékek kétszeresét fogja megtéríteni. Az okozott kártmindentanuló maga téríti meg; ha erre nem derül fény, akkor az egész háló fogja megfizetni. Évkezdéskor a bentlakó átveszi leltár alapján a rendelkezésére bocsátott berendezési és felszerelési tárgyakat, amelyekről év végén számot ad. Takarékoskodni kell a villamos energiával, vízzel, gázzal és az élelmiszerrel.

17. Tilos a falra vagy ajtóra bármit ragasztani, falba rajzszeget, szeget beverni. Hirdetésre vagy közérdekű tájékoztatók kifüggesztésére az erre a célra elhelyezett táblák szolgálnak.

18. Cigarettát, szeszesitalt, kábítószert behozni és fogyasztani szigorúan tilos.    Tilos elektromos készülékek (merülőforraló, rezsó, stb.) használata. Ugyancsak tilos behozni olyan eszközöket, amelyekkel veszélyeztetik egymás testi épségét ( pl. bicska, gázpisztoly, harci-, önvédelmi eszközök, gyúlékony anyagok, stb.) E vétségek miatt szigorú büntetés jár.

19. A fiúk nem tartózkodhatnak a lányok szobájában és a lányok sem a fiúk szobájában.

20. Tilos az egymás közti mindennapi érintkezés folyamán zsarolást és kényszert alkalmazni. Az ilyen jellegű viselkedés bűncselekménynek számít és a tanuló diákotthonból való kizárását vonja maga után.

21. Egymás javait ne tulajdonítsák el. Lopás esetén a tanulót rögtön eltávolítjuk a diákotthonból.

22. Viselkedjenek civilizáltan a nevelőkkel és az iskola többi alkalmazottjával.

23. A tanév folyamán a diákotthonban jelentkező bármilyen természetű problémát a tanulók kötelesek a nevelők tudomására hozni a további intézkedések érdekében.

24. A szabályzat előírásainak be nem tartása, vagy tudatos megszegése esetén a tanulóknak vállalniuk kell magatartásuk  következményeit. A fegyelmi eljárások a következők:

– szóbeli figyelmeztetés
– a diákotthonból való eltávozás megtiltása
– írásbeli figyelmeztetés a szülők értesítésével
– a diákotthonból való eltávolítás