Regulament de ordine interioară

Regulament de ordine interioară


Capitolul I

Dispoziții generale
Art. 1
Următorul regulament cuprinde regulile referitoare la  organizarea și funcționarea Liceului Teoretic „Tamási Áron”, pe baza următoarelor legi și ordine:
•    Legea Educației Naționale (Legea Nr. 198/ 04.07.2023) cu completări și metodologii de aplicare a acestei legi, intrate în vigoare ulterior;
•    ROFUIP aprobat prin ordinal de ministru nr. 4183 /04.07.2022
•     Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
•    OM 4721/2016 Statutul elevilor
•    Legea nr. 35 / 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;  
•    Ordinul MECȘ nr. 4621/2015
Art. 2
Personalul de conducere, personalul de predare, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevii și părinții sunt obligați să respecte Regulamentul de ordine interioară al școlii.


Capitolul II

Organizarea învățământului școlar
Art. 3
În Liceul Teoretic „Tamási Áron” învățământul este organizat conform planului de școlarizare în vigoare, în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023 pe următoarele niveluri:  nivel  pregătitor, nivel primar, nivel gimnazial, nivel liceal și școală postliceală sanitară - învățământ de zi, cu frecvență.
Art. 4
Admiterea în învățământul pregătitor și în învățământul gimnazial se face pe baza unei cereri scrise depuse de părinți, în baza planului de școlarizare, a metodologiei emise de Ministerul Educației, respectiv în baza numărului maxim de elev pe clasă, aprobat de lege. La înscrierea în clasa a V-a au prioritate elevii care au absolvit clasa a IV-a la unitatea noastră școlară. Împărțirea elevilor în grupuri și clase paralele intră în atribuțiile directorului.
Art. 5
Admiterea în învățământul liceal se face pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională, respectiv a metodologiei emise de Ministerul Educației, precum și în baza numărului de locuri aprobate de Ministerul Educației.
(1) În învățământul liceal există clase de teologie care sunt definite în planul de școlarizare. Planul de școlarizare  este întocmit de Consiliul de Administrație și aprobat de Consiliul Profesoral al unității școlare.
(2) În clasele de teologie romano-catolică, dacă un elev are nota la purtare mai mică decât 8 la sfârșitul anului școlar, nu își poate continua studiile la această clasă.
(3) Având în vedere tradițiile școlii noastre, la solicitarea Bisericii Romano-Catolice de a avea o linie romano-catolică în școala noastră ( la nivel primar, gimnazial și o clasă de liceu la fiecare nivel de studiu ), școala noastră se așteaptă ca părinții din clasele primare, gimnaziale și liceale să solicite predarea religiei/ora de religie.  În celelalte clase de liceu, recomandăm educația religioasă în funcție de apartenența religioasă a fiecărui elev.

Art. 6
În învățământul liceal, în organizarea profilurilor se ține cont de propria ofertă educațională, de limbile străine predate în școală, de nevoile elevilor și de includerea elevilor romano-catolici în clasele confesionale.  În organizarea claselor se are în vedere ca mediile elevilor obținute la examenele naționale să fie apropiate.  Repartizarea elevilor are loc, cel târziu, cu o săptămână înainte de începerea anului școlar. Organizarea claselor și a eventualelor grupuri de elevi este competența directorului unității școlare.
În situația în care un elev din clasa a IX-a este la nivel de începător la o limbă străină într-o clasă/grupă unde limba străină respectivă se învață la nivel avansat și nu se realizează efectivul de minim 7 elevi într-o grupă, direcțiunea își rezervă dreptul de a direcționa elevul într-o grupă funcțională. În acest caz profesorul de specialitate are datoria de a pregăti elevul și de a-l aduce la nivelul clasei/grupei pe parcursul anului școlar.  Grupele de 7-10 elevi pot funcționa doar cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean.
Ne opunem grupurilor mixte, formate din clase diferite (real-uman).
Art. 7
Învățământul postliceal sanitar funcționează în baza unui contract încheiat cu spitalul municipal, care are în vedere planul de școlarizare aprobat de Ministerul Educației respectiv contractul de școlarizare încheiat între școala noastră și  părintele/tutorele legal al elevului. În conformitate cu legea, admiterea se face pe bază de examen de admitere pentru elevii cu diplomă de bacalaureat. În cazul în care mai sunt locuri disponibile, se pot înscrie, cu aprobare specială, și elevii care nu au diplomă de bacalaureat, dar cu condiția să obțină diploma de bacalaureat în decurs de 2 ani școlari. În caz contrar, își vor pierde dreptul de a-și continua studiile.
Art. 8
Școala încheie un contract de școlarizare cu părintele fiecărui elev în parte, respectiv cu fiecare elev în parte, în care sunt stabilite responsabilitățile și drepturile ambelor părți.


Capitolul III
Conducerea școlii

Art.9
Conducerea Liceului Teoretic „Tamási Áron”, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023, în baza art. 36., 40,41,115,128,248,250, este formată din director, director adjunct, Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral.
Art. 10
Pentru școala postliceală conducerea Spitalului Municipal desemnează o persoană în funcție de conducere.
Art. 11
Pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic fișa postului este întocmit în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023, cu aprobarea directorului unității școlare. Art. Art. 12 Consiliul de Administrație , în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023, art. 41 are următoarea componență:
•    director
•    4 cadre didactice
•    reprezentanții Consiliului Părinților, 3 membrii
•    reprezentanții Consiliului Local, 2 membii
•    reprezentant al primarului, 1 membru
•    reprzentanți din partea spitalului municipal, 2 membri
În calitate de observator:
•    reprezentantul de sindicat, responsabil la nivelul unității școlare
•    președintele Consiliului Elevilor, în cazuri speciale și specifice

Capitolul IV
Personalul didactic de predare
Art. 13
Drepturile și atribuțiile personalului didactic de predare sunt cuprinse în fișa postului, realizată în baza Legii Educației Naționale nr. 198/ 04.07.2023 și a regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Învățțământ Preuniversitar nr. 4183/04.07.2022 și aprobată de directorul unității școlare. După semnarea fișei postului, acesta intră în vigoare și respectarea conținutului ei devine obligatorie.
Art. 14
Fiecare cadru didactic trebuie să efectueze serviciu pe școală. Atribuțiile serviciului pe școală sunt atașate ca anexă la Regulamentul Intern. Profesorul de serviciu este în permanență afară în curte și pe coridoare. Profesorul de serviciu este numit de director, iar atribuțiile sale sunt stabilite de conducerea școlii. În cazul problemelor personale, profesorul poate solicita zile libere pe baza unei cereri-tip, completată care să conțină numele profesorului suplinitor și semnătura acestuia, care trebuie să fie aprobată de conducerea școlii.  Aceleași reguli sunt valabile și pentru serviciul școlar.
Atribuțiile profesorului de serviciu:
•    În școală, în acelați timp, sunt de serviciu 4-6 cadre didactice;
•    Profesorii efectuează serviciul pe școală prin rotație, săptămânal, pe baza unui orar stabilit de direcțiunea școlii la începutul anului școlar;
•    La intrarea principală profesorul de serviciu are obligația de a fi prezent cu 30 de minute înainte de începerea orelor;
•    În timpul pauzelor, profesorii de serviciu sunt în curtea școlii și pe coridoare și asigură ordinea și disciplina atât pe holuri cât și în sălile de clasă, până la ora 15:10;
Doi dintre profesorii de serviciu sunt permanent ăn curtea școlii în timpul pauzelor, iar ceilalți profesori de servicu sunt pe coridoare și asigură disciplina în timpul pauzelor atât pe hol, cât și în sălile de clasă.
•    După program, încheie dulapul în care se țin cataloagele școlare
•    Dimineața verifică dacă fiecare elev este îmbrăcat în uniforma școlară, dacă poartă masca de protecție și se asigură că fiecare elev, al intrare, s-a dezinfectat pe mâini. la ora 8 se incheie fiecare ușă de acces în unitate. elevii care au întârziat, nu mai pot intra, iar absențele pe ziua respectivă sunt considerate nemotivate. În situații speciale, elevii pot solicita bilet de ieșire care va fi completat și semnat de diriginte/director/director adjunct. elevii sunt obligați să solicite semnarea și ștampilarea biletului de voie în locul unde a fost învoit. Elevul poate fi învoit numai în cazuri bine-motivate.
•    Asigură disciplina elevilor, să nu încalce normele de comportament școlar, ca de ex. bătaie, folosirea unui limbaj injurios, comportament necorsepunzător cu personalul școlii, fumatul, consumul de droguri sau de băuturi alcoolice, agresiuni fizice cu elevii mai mici, etc.
•    Profesorul de serviciu verifică utilizare corespunzătoare a grupurilor sanitare
•    Profesorul de serviciu are obligația să asigure comportamentul civilizat al elevilor, ordinea și disciplina școlară, curățenia școlii și respectarea normelor sanitare, de protecția de siguranță respectiv respecatrea normelor și a regulilor de pandemie.
•    În cazul în care profesorul de serviciu constată nereguli, acționează la locul faptei, sau, în funcție de gravitatea situației, anunță dirigintele clasei sau direcțiunea.
•    În cazul în care un elev are probleme de spnătate, îl conduce în locul special amenajat / izolator și anunță imediat dirigintele elevului / direcțiunea  care la rândul său anunță  părinții / medicul școlar / serviciul de ambulanță.
Art. 15
Fiecare profesor are obligația de a se afla în incinta școlii în timpul orelor marcate special pentru suplinire și să efectueze suplinire la solicitarea profesorului de serviciu / direcțiune
Art. 16
Fiecare cadru didactic are obligația să desemneze o oră de audiență și să primească părinții la audiență
Art. 17
Este strict interzisă blamarea sau criticarea colegilor sau a direcțiunii în fața elevilor
Art. 18
Este interzisă învoirea elevilor de la ore fără cunoștința direcțiunii. Elevul poate pleca doar cu permisiunea scrisă a dirigintelui sau a direcțiunii.
Art.19
În perioada evaluărilor interne, profesorul are obligația să anunțe elevii și să stabilească de  comun acord data evaluării în așa fel încât elevul să aibă o elavuare pe zi și o teză pe săptămână
Art. 20
Profesorul are obligația să respecte  timpul pauzelor elevilor și să asigure noratea ritmică a elevilor.
Art. 21
Profesorul nu poate trimite niciun elev în sala profesorală după catalogul clasei.
Art. 22

Profesorul nu poate agresa nici fizic, nici verbal elevul și nici nu îl poate umili.  

Capitolul V
Elevii
Dobândirea calității de elev
Art. 23
În învățământul obligatoriu, calitatea de elev se paote dobândi prin cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal sau prin susținerea examenului național.
Art. 24

Admiterea în învățământul primar, gimnazial și postliceal se realizează pe baza planului de școlarizare, a metodologiei de admitere în școli sau în baza regulamentelor și a hotărârilor emise de Ministerul Educației.

Exercitarea calității de elev

Art. 25
Exercitarea calității de elev este presupune frecventarea orelor conform orarului școlar respectiv participarea la toate activitățile școlare și extrașcolare organizate. Prezența la orele de curs este verificată de profesor la începutul fiecărei ore, iar absențele se notează în catalog.
Art. 26
(1)    Motivarea absențelor se realizează pe baza următoarelor documente:
a.    adeverință eliberată de medicul de familie/medicul școlii
b.    adeverință eliberată de o unitate sanitară sau adeverință medicală în cazul în care elevul a fost spitalizat
c.    cerere scrisă de părinte/tutore legal, adresată direcțiunii școlii. Această cerere va fi aprobată de director, după consultarea, în prealabil, cu dirigintele clasei. Părintele/tutorele legal poate motiva cel mult 6 zile (40 de ore)/an școlar  dar nu mai mult de 20% din totalul orelor dintr-o disciplină pe an școlar.
(2)    Motivarea absențelor se face săptămânal de către dirigintele clasei pe baza adeverințelor sau a documentelor de motivarea absențelor prezentate de elev.
(3)    În cazul elevilor din ciclul primar adeverințele sau documentele de motivarea absențelor sunt prezentate personal învățătorului-profesor de către părinte/tutore legal.
(4)    Documentele pentru justificarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la revenirea în școală a elevului. Aceste documente sunt păstrate de învățător/diriginte până la finalul anului școlar.
(5)    Fiecare adeverință trebuuie să fie ștampilată de cabinetul medical de care aparține elevul.
(6)    Nerespectarea prevederilor alin. (4)din prezentul articol atrage după sine considerarea de absență nemotivată.
(7)    La solicitarea scrisă a instituțiilor culturale și sportive, directorul aprobă motivarea absențelor acelor elevi care participă la cantonamente sau concursuri la nivel local, național sau internațional, cu condiția recuperării materiei.
(8)    Elevii care absentează nemotivat 20 ore la diferite discipline de studiu sau 10% din totalul orelor la o singură disciplină, sunt sancționață prin scăderea notei la purtare cu o notă.
Absențele nemotivate nu se încercuiesc cu cerneală roșie în catalog.
Art. 27
Profesorul de specialitate care pregătește elevul pentru diferite concursuri și olimpiade școlare respectiv concursuri sportive poate absolvi elevul de la frecventarea orelor, cu condiția ca elevul să recupereze materia. Pregătirea elevului se desfășoară în școală. Pentru etapa județeană sau o etapă superiară celei județene, elevul poate absenta de la ore o săptămână, în baza unei liste întocmite în prealabil. În săptămâna următoare elevul are dreptul de a recupera materia la diferite discipline.
Nici profesorul de la clasă, nci dirigintele nu poate lăsa să plece din școală o clasă, fără permisiunea direcțiunii.
Art. 28
Întârzierile se marchează în catalog, cu litera „î” , în dreptul absenței. Trei întârzieri este echivalentul unei absențe nemotivate care este trecut în catalog de către dirigintele clasei.
La ora 8 se încheie fiecare ușă/poartă de intrare. După aceasta niciun elev nu poate intra.
este interzisă ieșirea din școală în intervalul 8:00 – 14:00 / 15:00. În situații justificate, dirigintele / directorul / directorul adjunct poate acorda și semna biletul de ieșire al elevului.
    
Drepturile elevilor
Art. 29
Elevii Liceului Teoretic „Tamási Áron” au toate drepturile asigurate prin regulamentul de organizare și funcționare a școlilor din învățământul de stat.
Art. 30
În Liceul Teoretic „Tamási Áron” funcționează Consiliul Elevilor. Consiliul Elevilor „Tamási Áron” eset personalitate juridică, cu regulament de funcționare proprie, corespunzătoare perzentului ROI. Membru al Consiliului Elevilor poate fi elevul care are media peste nota 9.
Art. 31
Elevii au propria lor revistă școlară, „Ébredés” , iar grupul de redacție este coordonat de un profesor desemnat de dircetorul unității.

Art. 32
Sub îndrumarea profesorului, elevii pot folosi gratuit echipamentele și obiectele din dotarea școlii,  respectiv baza materială a sălii de sport și terenurile de sport ale școlii.
Art. 33
Elevii se pot înscrie la cercurile care funcționează în școală: Vitéz Lelkek, Gereben, Vox Gimiensis, antrenamente sportive. Școala sprijină activitatea acestor cercuri percum și asociațiile elevilor.
În situații deosebite ( programe în străinătate ) dirigintele poate solicita de la direcțiunea școlii 2 zile libere pe an școlar. În caz de indisciplină, direcțiunea poate retrage zilele libere ale clasei.
Art. 34
Fiecare clasă are dreptul la o zi liberă pe an școlar pentru participarea la diverse activități extracurriculare ( excursie, activitate sportivă, activitate cultural-artistică ), organizată și coordonată de dirigintele clasei.

Îndatoriile elevilor
Art. 35
Este datoria tuturor elevilor Liceului „Tamási Áron” (clasa pregătitoare - clasa a XII-a) să poarte uniforma școlară în timpul programului școlar oficial (8:00-15:00) și la evenimentele școlare specificate de conducerea școlii.
Uniforma pentru băieți: pantalon albastru închis, cămașă albastru-deschis, sacou albastru-închis cu insigna școlii.
Uniforma pentru fete: pantalon albastru-închis sau fustă de uniformă, cămașă-albastru deschis, sacou roșu-vișiniu cu insigna școlii.
Uniforma reprezintă imaginea liceului. Purtarea uniformei este verificată zilnic de către profesorul de serviciu, profesorul clasei, direcțiune. După două avertismente orale, direcțiunea înștiințează în scris părinții elevului că nu a purtat uniforma școlară, iar după al treilea avertisment se scade nota la purtare cu un punct.
Blugii nu sunt considerați uniformă.
Art. 36
Elevul este obligat să respecte normele umane generale.
Art. 37
Elevul este obligat să să-și protejeze integritatea fizică și a colegilor săi, onoarea clasei sale și a școlii, să sporească renumele școlii, să respecte profesorii, pedagogii și angajații liceului.
Art. 38
Elevul este obligat să cunoască și să respecte regulamentul intern, normele de protecția muncii, de securitate în caz de incendiu și de prevenirea accidentelor. Este responsabilitatea profesorilor clasei și adiriginților să le facă cunoscut elevilor.
Art. 39
În cazul în care ărofesorul nu este în clasă după 15 minute de la începerea orei, elevul de serviciu al clasei este obligat să raporteze direcțiunii.
Art. 40
Elevul este obligat să plătească despăgubire pentru deteriorarea bunurilor din proprietatea școlii respectiv să plătească contravaloarea cărților sau a maualelor pierdute.
Art. 41
Elevilor le este interzis:


a.    să deterioreze sau să distrugă documente școlare (cataloage, carnet de elev, foaia matricolă)
b.    să modifice conținutul unor documente, ca de ex. catalogul clasei, diplome, foaia matricolă
c.    să deterioreze bunurile școlii. Lucrrările de renovare din perimetrul școlii necesită o atenție sporită și grijă deosebită. Elevii trebuie să utilizeze doar zonele dee siguranță.
d.    să introducă și să distribuie în școală materiale care prin conținutul lor reprezintă atacuri la suveranitatea țării, a unității naționale sau care promovează violența sau intoleranța.
e.    să participe la acțiuni de protest care pun în pericol sănătatea celorlalți sau împiedică desfășurarea normală a orelor sau participarea elevilor la ore
f.    să blocheze căăile de acces în școală sau în spații în care se desfășoară activități de învățare
g.    să posede sau să consume în perimetrul unității de învățământ dorguri, alcool, tutun, să participe la jocuri de noroc. Încălcarea acestei reguli are consecințe severe. Părintele elevului este chemat la direcțiune și se propune scăderea notei la purtare.
h.    să întroducă în școală orice obiect care pune în pericol viața celorlalți elevi sau a personalului din școală: arme, gloanțe, petarde, obiecte ascuție și tăioase.
i.    să posede sau să distribuie materiale cu conținut pornografic
j.    să utilizeze telefonul mobil în timpul orelor sau a concursurilor. Le este interzis elevilor să înregistreze sau să facă fotografii în timpul orelor, fără permisiunea profesorului de la clasă. În clasele pregătitoare, primare și gimnaziale este interzisă cu strictețe utilizarea telefonului mobil, exceptând situațiile în care profesorul solicită acesta. Încălcarea acestei reguli atrage după sine reținerea telefonului pentru trei zile, la repetarea situației se reține pentru o lună, iar dacă se repetă situația, telefonul este reținut până la finele anului școlar, ceea ce atrage după sine scăderea notei la purtare.  Telefonul este dat înapoi doar părintelui.
k.    să lanseze alarme false
l.    să manifeste agresiune verbală sau fizică sau să jignească colegii de școală, profesorii sau personalul școlii
m.    să stea nejustificat pe coridorul cancelariei sau al direcțiunii școlii . excepție este pauza mare, când elevii pot merge la secretariat pentru rezolvarea unor situații oficiale
n.    să părăsească școala în timpul orelor, fără bilet de voie
o.    să poarte bijuterii extravagante, pantofi cu luminițe, la băieți cercei  sau bijuterii corporale în zonele vizibile ale corpului
p.    să poarte machiaj strident, unghii sau păr vopsit în culori stridente
q.    să aibă un aspect neîngrijit părul sau ținuta
r.    să lase mizerie în bănci
s.    să însușească obiectele sau bunurile altor colegi
t.    Fumatul de orice fel este strict interzis, inclusiv care produce fum și fără fum (țigări, țigări rulate manual, trabucuri, pipe, narghilea, tutun de mestecat, snuff, produse din tutun încălzite, precum și toate versiunile de țigări electrice - inclusiv vaporizarea lichidelor - și utilizarea tampoanelor de nicotină (snus)  pe terenul școlii și în imediata apropiere.
u.    să aducă mâncare și băutură la școală de către orice furnizor de servicii de catering


Sancțiunile elevilor
Art. 42

Sancțiunile elevilor , în conformitate cu ROFUIP, sunt următoarele ( lit. f. și g. nu se aplică pentru învățământul obligatoriu ):
a.    observație individuală
b.    mustrarea în fața clasei/consiliului clasei/consiliului profesoral
c.    mustrarea scrisă
d.    retragerea temporală/definitivă a bursei
e.    exmatricularea pentru 3-5 zile ( cu efectuarea unor activități în școală )
f.    mutarea disciplinară la o clasă paralelă
g.    preaviz de exmatriculare ( cl. XII-XII )
h.    exmatricularea ( cl. XI- XII )-în cazuri extrem de grave

Art. 43
Fiecare elev al școlii care absentează nemotivat 20 ore la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singură disciplină, este sancționat prin scăderea notei la purtare cu un punct.
Art. 44
Preavizul de exmatriculare se întocmește de către diriginte și directorul unității acelor elevi care au absentat nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină. Înștiințarea este înmânată personal, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal sau elevului dacă a împlinit 18 ani.
Art. 45
Pagubele materiale vor fi plătite de părintele elevului.
Art. 46
Telefoanele reținute de la elevi pentru utilizarea lor în timpul orelor,  sunt păstrate în seiful de la contabilitate și sunt predate numai părinților.
Art. 47
Scăderea notei la purtare este stabilită de dirigintele clasei după consfătuirea cu consiliul clasei. Nota 7 la purtare este hotârârea Consiliului Profesoral. Decizia Consiliului Profesoral privind nota la purtare nu poate fi contestată de diriginte.

Transferul elevilor
Art. 48
Transferul elevilor se realizează pe baza LÎ 198/ 04.07.2023 și  ROFUIP. Pe baza acestei legi, dat fiind faptul că efectivulunei clase este de max.26 elevi, nu sunt permise transferurile, doar cu schuimb de elevi dintr-o clasă în cealaltă dacă media generală a elevului care cere transferul este maio mare decât ultima medie din clasa în care dorește să fie transferat.
Art. 49
(1)    Transferul elevilor din alte unități școlare se realizează conform metodologiei ROFUIP. Transferul se face cu aprobarea Consiliului de Administrație sau, în cazuri excepționale, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean.
(2)     În cazuri justificate, Consiliul de Administrație poate face abstracție de media de examen sau media anuală  mai mare a elevului care solicită transferul.

Capitolul VI
Fundații și alte organizații ale școlii
Art. 50

Fundațiile care există ca persoane juridice și funcționează în cadrul instituției, oferă spijin financiar școlii. Fundațiile au regulamente proprii, un consiliu de administrație propriu, proprii cenzori și propria contabilitate. Directorul are dreptul de a controla activitățile acestor fundații.
Art. 51
Fundații:
•    Asociația „Tamási Áron Véndiák” ( Asociația foștilor elevi ai liceului )
•    Fundația HEBE
      Art. 52
Comitetul de părinți ai școlii este format din președinții comitetelor de părinți ale claselor. Comitetul de părinți poate propune strângerea unei sume de bani, pe care o stabilește, prin care părinții vor contribui la funcționarea instituției de învățământ și la modernizarea bazei didactico-materiale ale școlii. Contribuția părinților este adunată de comitetul de părinți ai clasei.  
Art. 53
În afara celor menționate în art. 53, este strict interzisă colecționarea de bani.

Capitolul VII
Personalul didactic auxiliar
Art. 54
(1)    Secretariatul, contabilitatea, administrația, bibliotecara, laboranta, administratorul de rețea și pedagogii școlari sunt subordonați ierarhic directorului școlii.
(2)    Fișa postului este aprobat de director și conține toate atribuțiile și sarcinile de lucru precum și programul de lucru.

 

 

Director:
Laczkó György