Leges Scolasticae (A tanulók törvénye)

I.

Hogy valaki az iskolát gyakorolhassa szállásának, szükséges könyveinek és a maga állapottyához illő ruházattyának kell lenni.

II.

Azon napra a mely a tanulás kezdetének kirendeltetik minden tanulónak meg kell jelenni. Aki a praelectiok kezdeteitől 15 napokig meg nem jelenik a felsőbb classisba bé nem vétetődik ha nem csak abba amelyet az előtt való esztendőben gyakorolt.

III.

Aki az iskolai esztendő második szakaszában a tudományokból a harmadik classisba esik, annak azt a classist a következendő esztendőben repetálni kell, s ha mint repetens is semmi előmenetelt nem tészen elvégződvén az első semestris, az iskolából kizárattatik. Aki első vagy második classissal a felsőbb iskolába bévétetődik s abban még közepes előmenetelt sem tészen, mingyárt az iskolai esztendő kezdetével az iskolába a mellyet az előtt gyakorolt vissza utasíttatik.

IV.

Ha valaki a tanuló ifjak közül a ki fundatista, az első semestrisben a tudományokból a második classisba esik, fundatio nélkül marad, úgy az is a ki akármelyik semestrisben az erköltsből második classissal nótáztatik meg.

V.

Mindenki az iskolát szorgalmatosan gyakorolni tartozik. Hogy ha valaki a praelectioval elmarad (hatsak hiteles bizonyítással elmaradásának helyes okát bé nem bizonyítja) a második grádusban kitett büntetéssel fog büntettetni, ha többször elmarad a praelectioról az iskolából kizáratik. Egész iskolai esztendő folyta alatt senkinek hazamenni (hanem tsak valami nagy okból) szabadság nem adatik.

VI.

Minden tanuló a Tisztelendő professzor urak iskolába való bémenetele előtt illendőleg és díszesen a maga helyét elfoglalva jelen lenni tartozik. A praelectio alatt egyenesen ülve figyelmetesen arra hallgatni köteles. Egymással való beszélegetés, dörgetés, nevetés (amelyek a praelectiot turbálják) úgy a felelőnek súgni, a második grádusbéli büntetés alatt tiltatik. Akik midőn a Tisztelendő professzor uraktól intetnek, feddetnek, dorgáltatnak, feleselni vagy ha valamit parantsolnak engedetlenkedni, szembe szállani bátorkodnak, a harmadik grádusbeli büntetéssel fognak büntettetni vagy ha többszer ezeket tselekszik a negyedik grádusbeli büntetést veszik el.

VII.

Minden semestrisnek végével, minden stúdiumokból Tentament vagy közönséges megpróbáltatást kell minden tanulónak ki állani. Ha valaki ez alól magát elhúzza (kivéve ha beteg) többször is, iskolába bé nem botsáttatik. A megpróbáltatás ideje alatt azon tanulóknak a kiknek egzamenek vagyon, végig ott kell lenni. A ki ezt átalhágja a harmadik grádusbeli büntetéssel fog büntettetni.

VIII.

A keresztény tudomány hallgatására s megtanulására mindenki tartozik szorgalmatosan megjelenni. Úgy mint innep mint vasárnapokon énekes sz. misét, praedicatiot ájtatosan hallgatni, a délutáni Isteni szolgálaton is jelen lenni. Nemkülönben recreatio napokon a reggeli, tanuló napokon pedig a tíz órai sz. miséken minden tanuló tartozik megjelenni. Ha más religion lévők is a Catholicum Gymnasiumban gyakorolják az iskolákat a magok templomokban az ott tartani szokott Isteni tiszteleten megjelenni tartoznak. Midőn az Anyaszentegyház szertartása szerént processiok tartatnak azokon minden tisztességgel, ájtatossággal, példás magaviselettel kell megjelenni. A kik ezeknek gyakorlásában resteknek találtatnak előre botsátván a büntetést az erköltsben második classissal jegyeztetnek meg s mint religio nélkül való istentelenek az iskolákból kirekesztetnek.

IX.

Minden tanuló akárhól s kik között forogjanak a keresztényi jámborságot és erköltsiséget magok előtt hordozzák s a mik ezekkel ellenkeznek a legnagyobb szorgalommal kerüljék. Annak okáért mind egymást, mind akármiféle sorsú és értékű embereket illő betsülettel illessenek. Így meg kell magokat tartóztatni minden durva, embertelen beszéd, tselekedet módjától, egymás között való viszongásoktól, veszekedésektől, verekedésektől, gúnyoló s másokat boszontó beszédektől, úgy a fertelmes káromló, átkozódó szavaktól is. Ismét az erköltsiséggel ellenkező jelektől, irkálás, pirkálástól, az erköltstelenségre utat mutató s buzdító könyvek olvasásától s minden kártételektől a harmadik grádusbéli büntetések alatt. Az egymás között való vizsongások, veszekedések kezdői, segítői, megint a lopók, részegesek, kertek és szőlőtermő helyek praedálói, pusztítói a negyedik grádusbeli büntetéssel lakolnak.

X.

Minden tanulónak kerülni kell az erköltset veszedelmeztető helyeket és társaságokat úgy mint: kávéházakat, kortsomákat, mulató kerteket, ahol sokan össze gyülekezvén evés, ivás, játékok gyakoroltatnak. Theatrumba, bálokba, menni minden tanulónak keményen tiltatik a harmadik grádusbéli s ha többször történi a negyedik grádusbéli büntetés alatt.

XI.

Igen keményen tiltatnak: a kóborlás, lárma, kivált éjtzakai zenebonába való elegyedés, bot, fegyverhordozás, maszkurába való öltözés, alattomos gyülekezetek, dobzódás, pénzbe való akárminémű játék, táncz, a harmadik grádusbéli büntetés alatt.  Téli üdőben minden tanulónak estvéli hat órakor, tavaszi üdőben hét órakor, nyári üdőben nyolc órakor szállásán kell lenni. A ki éjtzakát szállásán kívül tölti el, harmadik grádusbéli büntetésre méltó hibát követ el.

XII.

Tiltatik továbbá a harmadik grádusbéli büntetés alatt a vadászat, halászat, ferdés a folyó vizekben, az elöljáró jelenléte nélkül, hóval való hajigálás, iszánkódás a jégen, pipázás, tulajdon köntösének eladása, költsönzés a szülők híre nélkül és szállás változtatás.

XIII.

Az egészség fenntartására meg engedtetik a tanuló ifjúságnak az elmebéli fáradság enyhítése a testi gyakorlás okáért, hogy recreatio napokon a szabad ég alatt ki sétálhasson és hasznos kellemetes játékkal magát mulassa. Innep és iskola napokon pedig minden játékok és mulatságok a harmadik grádusbéli büntetés alatt tiltatnak. A kisebb hibákért a háromszori megintésnek meg kell előzni a büntetést.

  1. Első grádusbéli büntetés: Az elkövetett hibának a többiek előtt való kitétele és megdorgálása.
  2. Második grádusbéli büntetés: Térdepeltetni az iskola közepén praelectio vagy lelki tanítás alatt, vagy az ambituson midőn vagy az egész tanuló ifjúság vagy egyik s más classis megyen ki az iskolából. Elrekesztés egy néhány óráig, az ételnek elhúzása, vagy bizonyos penzum megtanulása.
  3. A harmadik grádusbéli büntetés: Hosszabb ideig való elzárás vagy böjttel vagy böjt nélkül. Vagy vesszővel vagy korbáccsal vagy pálczával való ütések. Végre a tanulásra való segedelem elvesztése.
  4. Negyedik grádusbéli büntetés ez: a ki harmadik grádusbéli büntetéssel több ízben büntettetett s mégis nem jobbult, második vagy ha a hiba tetemes az erköltsiségből harmadik classissal jegyeztetvén meg, vagy egyszerre vagy a büntetéseket előre bocsátván az iskolákból kizáratik. Kizárván a polgári hivatalnak által adatik vagy hazájába utasíttatik.

Megjegyzés: A székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium első, eddig ismert iskolai törvénye. Valószínűleg a XIX. sz. elején íródott. Lelőhelye Conspectus generales Gymnasii R. Cath. A székelyudvarhelyi r. kat. gimnázium levéltára. Csíkszereda Állami Levéltár 816/59.